Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Sivassporun 10. beraberligi...
Sivassporun 10. beraberligi...
Iran gazi kesti, elektrik fiya
iran gazi kesti, elektrik fiyati uctu
Aslanin 2021-2022 Egitim-Ogret
Aslanin 2021-2022 Egitim-Ogretim Yili Yariyil Mesaji
Sivas Baskanlar Kurulundan inc
Sivas Baskanlar Kurulundan inceleme
Benzine de tarihi zam
Benzine de tarihi zam
DEMÝRGÝL, “ELEKTRÝK VE DOÐALGAZA PANDEMÝ ÝNDÝRÝMÝ ÞART”

DEMÝRGÝL, “ELEKTRÝK VE DOÐALGAZA PANDEMÝ ÝNDÝRÝMÝ ÞART”

  Bu haber 21 Eylul 2020, Pazartesi 16:11:11 eklenmitir.
DEMÝRGÝL, “ELEKTRÝK VE DOÐALGAZA PANDEMÝ ÝNDÝRÝMÝ ÞART” Devam eden pandemi nedeniyle her zamankinden çok evde kalmak zorunda olan vatandaþlarýn, iþleri sekteye uðrayan esnafýn kýþ döneminde elektrik ve doðalgaz faturalarýný ödemede zorluk yaþayacaðýna iþaret eden Sivas Tesviyeciler, Madeni ve Oto Sanatkarlarý Esnaf Odasý Baþkaný Hakan Demirgil, “Mart, Nisan, Mayýs aylarý pandeminin en yoðun kýsýtlamalarla geçen süresinde, evde kal çaðrýlarýna uyan vatandaþlarýmýz elektriði geçtiðimiz yýla göre daha çok tüketirken, genelge ile bir süre iþ yerini hiç açamayan esnafýmýzýn da bu süreçte elektrik ve doðalgaz tüketimi devam etti.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Bu nedenle kýþ aylarýna da yavaþ yavaþ girerken, elektrik ve doðalgazda kayda deðer bir indirim yapýlmasý, pandemide maliyetleri artýp kazancý düþen esnaf ile iþten çýkarýlan ve kýsa çalýþma ödeneði ile ayakta kalmaya çalýþan milyonlarca vatandaþýmýza yapýlacak büyük bir destek olacaktýr” dedi.

-“PANDEMÝ EVDE ELEKTRÝK KULLANIMINI ARTIRDI FATURALAR KABARDI”

Pandemi sürecinde evlerde elektrik kullanýmýnýn arttýðýný, iþ yerlerinde ise kapalý olduðu dönemde bile faturalarýn gelmeye devam ettiðini vurgulayan Sivas Tesviyeciler, Madeni ve Oto Sanatkarlarý Esnaf Odasý Baþkaný Hakan Demirgil, “Pandemi döneminde yüzbinlerce kiþinin iþten çýktýðý, iþyerini kapattýðý veya faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldýðý unutulmamalý. Bu günlerde kazanç azaldýðý gibi, masraflar da artýyor. Evde kalýndýðý sürede elektrik ve doðalgaz sarfiyatý kat kat arttý. Öyle ki EPDK verilerine göre, pandeminin ilk çýktýðý ve sýký tedbirlerin alýndýðý Mart-Nisan-Mayýs aylarýnda elektrik tüketimi bu yýl geçtiðimiz yýla göre meskenlerde yüzde 5,5 artarken, ticarethanelerde genelge ile belirli süre kapalý olmasýndan kaynaklý yüzde 26 azaldý. Doðalgaz tüketimi ise ayný dönemde meskenlerde ayný kalýrken, ticarethanelerde yüzde 34 azaldý. Yani evlerde kaldýðýmýz süreçte elektriði daha çok kullanýrken, esnafýmýzýn ise dükkaný kapalýyken çalýþan cihazlar nedeniyle ve açýldýðýnda ise iþ azlýðýndan kaynaklý elektrik ve doðalgaz faturasý ödemeye devam etti” diye konuþtu.

-“ELEKTRÝK VE DOÐALGAZA KAYDA DEÐER BÝR ÝNDÝRÝM ÞART”

Elektrik ve doðalgazýn daha çok tüketildiði bir dönemde iken bir de kýþ aylarýnýn yaklaþtýðýný hatýrlatan Baþkan Hakan Demirgil, “Aylardýr mücadele verilen pandemi süreci ekonomik anlamda dünyayý olduðu gibi ülkemizi de olumsuz etkiledi. Bu olumsuz etkileri bir nebze de olsa hafifletmek için elektrik ve doðalgaza kayda deðer bir kýþ indirimi yapýlmalý. Bu dönemde kullaným arttýðý gibi, kýþ aylarý da kapýya dayandý. Olumsuz hava þartlarý, güneþin geç doðup erken batmasý, daha sýký tedbirlerin de alýnarak evlerde daha çok kalýnabileceði gibi durumlarla birlikte elektrik ve doðalgaz tüketiminde en yoðun dönemleri yaþayacaðýmýz günlerin içerisine gireceðiz. Bu yýl ve önümüzdeki yýl hiçbir zam yapýlmamasý ile birlikte indirim de yapýlmasý milyonlarca aboneyi sevindirecektir” ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.