Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Bakan Koca'dan kritik Ýstanbul uyarýsý

Bakan Koca'dan kritik Ýstanbul uyarýsý

  Bu haber 12 Eylul 2020, Cumartesi 12:59:06 eklenmitir.
Bakan Koca'dan kritik Ýstanbul uyarýsý Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, “Nisan ayýnda aðýr hastalarýn %76’sý Ýstanbul’daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde aðýr hasta sayýsý Ýstanbul’da %42 arttý. Ýstanbul’da oluþabilecek riski birlikte yok edebiliriz” dedi. Bakan Koca, "Þu an 100 bini aþkýn kiþi evde izole olmasý gerekirken þehirler arasý seyahate çýkýyor. Cezalarla ilgili 'nasýlsa tahsil edilmeyecek' düþüncesinin verdiði rahatlýk içinde caydýrýcýlýk kayboldu. Vatandaþ da 'Bu iþ bitti', 'Atlatýrsak da hafif atlatacaðýz' gibi düþünmeye baþladý. Bu noktada yeni tedbirler alýndý." ifadelerini kullandý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, korona virüs salgýnýyla ilgili açýklamalar yaptý. Nisan ayýnda hasta sayýsýnýn yüzde 65’inin ve vefat sayýsýnýn yüzde 53’ünün Ýstanbul’da olduðunu belirten Koca, Ýstanbul’daki aðýr hasta sayýsýnýn son 1 ayda yüzde 42 arttýðýný söyledi.

Twitter hesabýndan bir açýklamalar yapan Bakan Koca Þunlarý söyledi:

“Nisan ayýnda hastalarýn %65’i, vefatlarýn ise %54’ü Ýstanbul’daydý. Aldýðýmýz tedbirler ile hasta sayýsý %72, vefatlar %78 azaldý. 11 Eylül’de hasta sayýsý geçen ayýn hasta sayýsýnýn yaklaþýk iki katý. Bugün filyasyon ekip sayýmýzý %34 artýrdýk. Tedbirlere birlikte uyalým.

Nisan ayýnda Aðýr Hastalarýn %76’sý Ýstanbul’daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde aðýr hasta sayýsý Ýstanbul’da %42 arttý. Ýstanbul’da oluþabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz Tedbirlere birlikte uyum.”

Ýþte o paylaþýmlar:

Bakan Koca, "Þu an 100 bini aþkýn kiþi evde izole olmasý gerekirken þehirler arasý seyahate çýkýyor. Cezalarla ilgili 'nasýlsa tahsil edilmeyecek' düþüncesinin verdiði rahatlýk içinde caydýrýcýlýk kayboldu. Vatandaþ da 'Bu iþ bitti', 'Atlatýrsak da hafif atlatacaðýz' gibi düþünmeye baþladý. Bu noktada yeni tedbirler alýndý." ifadelerini kullandý.

Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, asrýn küresel saðlýk sorunu Kovid-19 pandemisi ile mücadelede gelinen noktayý, grip mevsimine iliþkin hazýrlýklarý, karantina kaçaklarýna iliþkin önlemleri SABAH'a anlattý.

-Kovid-19 pozitif vaka sayýsý neden hýz kesmiyor?

Þu anki tabloda düðünlerin, taziyelerin, asker uðurlamalarýnýn etkisi görülüyor.

Ayrýca Doðu, Güneydoðu ve Ýç Anadolu'da, pandeminin ilk dönemini yaþamayan illerde durum þimdi ciddi olarak hissediliyor. Maskenin, virüsle mücadele etkili olduðunu biliyoruz. Ancak cezalarla ilgili "nasýlsa tahsil edilmeyecek" rahatlýðý içinde caydýrýcýlýk kayboldu. Vatandaþ da "Bu iþ bitti", "Atlatýrsak da hafif atlatacaðýz" gibi düþünmeye baþladý. Bu noktada yeni tedbirler alýndý.

-Önümüzdeki günlerde Ýstanbul'u ne bekliyor?

Ýstanbul baþlangýçta virüs gerçeðini yaþadý ve tedbirlere uyum alýþkanlýðý baþladý. Kent, yazýn boþaldýðý için bu dönemde ciddi etki görmedik. Trafik yüzde 18'e kadar indi, þimdi 65'e çýktý.

Eylül sonuna doðru yoðunluðun artacaðýný öngörüyoruz. Nitekim, Ýstanbul'da geçen haftaya göre yüzde 32 vaka artýþý var.

-Baþkent Ankara'da vakalar neden patladý?

Ankara, memur kenti olduðu için yazýn þehir dýþýna ciddi nüfus hareketi oldu. Geriye dönüþlerle birlikte giderek vaka artýþ tablosu baþladý. Düðün vb etkinlikler de ana kaynak haline geldi. Önümüzdeki günlerde esnek mesai ile 16.00-19.00 arasýnda memurlarýn trafikte olmamasý önemli.

-Evde izole olmasý gereken kaç kiþi aramýzda?

Þu an 100 bini aþkýn kiþi evde izole olmasý gerekirken þehirler arasý seyahate çýkýyor. Uçak ve tren yolculuðunda HES kodu zorunlu. Otobüs yolculuðunda da HES kodu takibi yapýlacak. Evde izole olmasý gereken kiþi, kurala uymuyorsa onlarý yurtlara alan, hatta masraflarýný da o kiþiden tahsil eden illerimiz var. Bunu yaygýnlaþtýrýyoruz. "Evde izole olmuyorsan seni yurda alýr ve parasýný tahsil ederim uygulamasý" baþladý.

-Temaslý takibinin yaný sýra evde izoleyken belirtisi aðýrlaþanlar için ne yapýlýyor?

Özel bir çaðrý sistemi oluþturuyoruz. Bu sistemde evde izole ettiðimiz kiþileri ayrýca semptom taramasýna tabi tutuyoruz. Yani evde izole iken kiþilerin bizi aramasýný beklemeden, ekiplerimiz 1, 3, 7 ve 14. günlerde mutlaka arama yapýyor. Belirti deðiþikliði varsa bu kiþiye ilave tedavi veriliyor veya hastaneye alýnýyor.

-Okul öncesi ve 1. sýnýflarda yüz yüze eðitim kararý nasýl alýndý?

Okul öncesinde ve birinci sýnýflarda yüz yüze eðitim gerekli olduðundan, 2 gün okul, 5 gün evden takip etme modeli benimsendi. O 5 gün de bir þekilde belirtilerin görülebildiði bir dönem. Okula göndermek bu tercihe baðlý. Burada maksat bir þekilde eðitimi baþlatabilmek.

Bu, temkinli bir adým. Gerekirse belli aralýklarla kararýmýzý gözden geçiririz. Ancak, "Genel olarak eðitime baþlýyoruz" dendiði anda bile okullarýn açýlamayacaðý riskli iller var.

HASTANELER YETERLÝ ÝLAÇ DA VAR DÝYEREK DUYARLI OLMAZSAK HERKES KORONAYI GÖRÜR

-Saðlýk sistemimiz, salgýnýn yükünü nasýl karþýlýyor?

Hastanelerden çevrilen tek bir vatandaþ yok. Bölgesel bazda da hasta yükünün karþýlanmadýðý bir tablo da yok.

Ama duyarlýlýk göstermezsek bu, olmayacaðý anlamýna gelmez. 'Endiþeye gerek yok. Hastaneler yetiyor. Ýlaç da var. Ýþimize bakalým' denirse herkes en yakýnýnda korona olduðunu görür. Formül belli: "Maske, mesafe, hijyen, test, tarama, erken teþhis ve tedavi."

-Ýstatistiklerinde þüphe var mý?

Dünya Saðlýk Örgütü, "PCR yapýyorsanýz, pozitif vakalarýnýzý bildirin" diyor. Bu imkan yoksa, tomografi veya klinik bulgu ile teþhis konulan vakalarýn bildirilmesini istiyor. Biz, PCR'ý yaygýn yapýyor ve pozitif vakalarý bildiriyoruz.

Kiþinin primer (temelde yatan) hastalýðýnýn ne olduðu önemli. Örneðin, trafik kazasý geliyor. Ýki, üç gün yatýyor. Yatan hastalara Kovid testi de uygulanýyor. Diyelim, test pozitif çýkýyor. Trafik kazasýndan mý öldü, Kovid'den mi? Baþlangýçtaki neden trafik kazasý, kovid ikincil neden. DSÖ, asli sebebi önemsiyor.

-CHP Genel Baþkaný'nýn açýklamalarýna ne diyorsunuz?

Dünya, solunum sýkýntýsý olmayaný hastaneye almýyor. Kovid'de 10 vakadan 8'i belirti vermiyor, 1'i hafiforta düzeyde atlatýyor, 1'i de hastanede tedaviye alýnýyor. Batý ülkeleri bu 8'le uðraþmýyor. Biz ise sürekli tarama yapýyor o 8'i izole ediyoruz. Tarama yaptýkça vaka artýyor. CHP Genel Baþkaný o sözleri söylememeli. Batý ülkeleri gibi bizim de sadece solunum sýkýntýsý olana test yapmamýz gerekir.

Ama biz filyasyon gibi zor bir iþi yapýyoruz.

-Türkiye'nin, üstünlüðü nerede?

Türkiye bu kadar salgýn yüküyle karþý karþýya kalmasýna raðmen saðlýk altyapýsýnda sorun yaþamadý. Þu anki yükümüzü bilebilir olsalar, saðlýk alt yapýmýzýn gücüne ve çalýþanlarýmýzýn özverisine þaþýrýrlar. Turizm açýldý, 10 milyon insan geldi. Sadece THY'de aðustos ayýnda 9.5 milyonun hareketi söz konusu. Pandemi olacak, 10 milyon kiþi uçakla hareket edecek.

Ve saðlýk sisteminiz ayakta kalacak. Bu büyük bir baþarýdýr.

-Aþý üretiminde hangi noktadayýz?

Dünyada 8 aþý, faz 3 aþamasýna geldi. Bizde 13 aþý çalýþmasý var ve hayvan deneyleri tamamlanmak üzere. Faz 3 için baþvuran ABD'li bir firma ile Çin merkezli aþýya izin verdik. Ruslar da dosya sundu. Faz 3, gönüllülerde yaygýn çalýþmanýn yapýldýðý bir dönem. Aþýlarýn bizim insanýmýzdaki etkisini bilmemiz çok önemli. Irktan ýrka, bölgeden bölgeye deðiþebiliyor.

KOVÝD-19 ÝLACI GRÝPTE DE ETKÝLÝ OLUYOR

-Grip mevsimine dair ne tür hazýrlýklar planlandý?

Ekim, kasým aylarý influenza (grip) ve solunum yolu hastalýklarýnýn yoðun olabileceði bir dönem. Üstelik belirtiler de benzer. Eðer maske ve mesafeye özen gösterilirse bu tedbir tüm vatandaþlarýmýzý mevsimsel hastalýklardan da koruyacaktýr. Viral enfeksiyonlar, damlacýkla geçiyor. Beklediðimiz tehlikeyi en aza indirmenin yolu yine maske ve mesafeden geçiyor. Kovid tedavisinde kullandýðýmýz Favipiravir isimli antiviral ilaç, influenza (grip) üzerine de etkili. "Grip miyim, Kovid miyim?" endiþesini dikkate alarak favipiraviri vatandaþýmýza yaygýn vereceðiz. Ayrýca ayný sürüntüden influenza ve Kovid tespiti de yapýlacak.

ÜNÝVERSÝTELERÝN AÇILMASINDA BÜYÜK ÞEHÝRE HAREKETLÝLÝK RÝSKÝ VAR

-Üniversiteler ne zaman açýlmalý?

Üniversitelerin açýlmasý halinde büyük þehirlere doðru ciddi nüfus hareketi olacak. Öðrenciler genelde yurtta kalýyor. Þu an tek kiþilik oda imkanlarý sýnýrlý. Hem hareket hem de bir arada yaþam, durumu riskli kýlýyor. Ýlk etapta uygulamanýn gerekli olduðu týp, mimarlýk, inþaat gibi alanlardan baþlayalým istedik. Yurtlarda daha az öðrenci kalacaðý için bu tablo, yönetilebilir olacak. Kontrollü döneme giren illerde ise üniversiteler daha erken açýlabilir.

VAKA SAYISI ÖNCE 500, SONRA 100'ÜN ALTINA ÝNMELÝ

-Salgýnýn kontrole alýndýðý dönemin ölçütü nedir?

Kontrollü dönem, il bazýnda 100 bin nüfusa düþen vaka sayýsý ile orantýlý. Türkiye genelinde günlük vakanýn önce 500'ün sonra 100'ün altýna indiði süreç, kontrollü dönem olarak tanýmlanabilir.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.