Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Hafik İlçesindeki Un Değirm
Sivas'ın Hafik ilçesindeki su değirmeni yaklaşık 150 yıldır dönerek, ade
Merkez Bankası faiz oranını
Merkez Bankası, yüzde 19'luk politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 1
Doğalgaz ve elektriğe büyü
Enerji üretim ve dağıtım sektöründen dört kaynağın Reuters'e verdiği b
LPG'ye zam
LPG oto gaza 15 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı bu gece yarısınd
Davutoğlu Sivas’ta partisin
GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Milleti birleştirecek bir g
Milyonlarca çalýþaný ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayýnlandý

Milyonlarca çalýþaný ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayýnlandý

  Bu haber 04 Eylul 2020, Cuma 09:34:26 eklenmitir.
Milyonlarca çalýþaný ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayýnlandý Milyonlarca çalýþaný ilgilendiren karar, Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Karara göre; ücretsiz izin desteði ve iþten çýkarma yasaðý 2 ay uzatýldý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Cumhurbaþkaný Kararý ile iþçilerin sözleþmesinin iþveren tarafýndan feshedilmesini yasaklayan maddenin geçerliliði 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay uzatýldý. Buna göre iþten çýkarma yasaðý en az 17 Kasým 2020 tarihine kadar devam edecek

Koronavirüse karþý alýnan önlemler kapsamýnda ilk kez Nisan ayýnýn ortasýnda baþlayan iþten çýkarma yasaðý, o tarihten bu yana yapýlan uzatmalarla devam etti. En son dün Cumhurbaþkaný Kararý ile iþten çýkarma yasaðý 17 Kasým 2020 tarihine kadar uzatýldý.

Cumhurbaþkaný Kararý'nda 4857 sayýlý kanunun geçici 10'uncu maddesinin 1 ve 2'nci fýkrasý iþaret edildi.

1 Eylül 2020 tarihinde alýnan karar ile kýsa çalýþma ödeneðinin süresi de 2 ay uzatýlmýþ fakat 17 Eylül'de sona eren iþten çýkarma yasaðý için bir karar alýnmamýþtý.

Geçici Madde 10 – (Ek:16/4/2020-7244/9 md.)Bu Kanunun kapsamýnda olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn her türlü iþ veya hizmet sözleþmesi, bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fýkrasýnýn (II) numaralý bendinde ve diðer kanunlarýn ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarýna uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iþ veya hizmet sözleþmelerinde sürenin sona ermesi, iþyerinin herhangi bir sebeple kapanmasý ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatýna göre yapýlan her türlü hizmet alýmlarý ile yapým iþlerinde iþin sona ermesi halleri dýþýnda iþveren tarafýndan feshedilemez.

Bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren üç aylýk süreyi geçmemek üzere iþveren iþçiyi tamamen veya kýsmen ücretsiz izne ayýrabilir. Bu madde kapsamýnda ücretsiz izne ayrýlmak, iþçiye haklý nedene dayanarak sözleþmeyi fesih hakký vermez. 
Bu madde hükümlerine aykýrý olarak iþ sözleþmesini fesheden iþveren veya iþveren vekiline, sözleþmesi feshedilen her iþçi için fiilin iþlendiði tarihteki aylýk brüt asgari ücret
tutarýnda idari para cezasý verilir.Cumhurbaþkaný birinci ve ikinci fýkrada yer alan üç aylýk süreleri her defasýnda en fazla üçer aylýk sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.