Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Ýmamoðlu: Bütün inançlarýn belediye baþkanýyýz

Ýmamoðlu: Bütün inançlarýn belediye baþkanýyýz

  Bu haber 30 Agustos 2020, Pazar 03:49:06 eklenmitir.
Ýmamoðlu: Bütün inançlarýn belediye baþkanýyýz ÝBB Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu, Muharrem ayýnýn 10’uncu gününde Alevi vatandaþlarla bir araya geldi. Cemevlerinin yaþadýðý sorunlarý ve çözüm yollarýný çok iyi bildiðini belirten Ýmamoðlu, "Biz, bütün inançlarýn belediye baþkanýyýz” diye konuþtu.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Ýstanbul Büyükþehir Belediye (ÝBB) Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu, Muharrem ayýnýn 10'uncu gününde Pendik Seyit Seyfi Kültür ve Cemevi'nde düzenlenen iftar yemeðine katýldý. Sosyal mesafe kurallarý gözetilerek gerçekleþtirilen iftara katýlan vatandaþlar dede Ali Küçük'ün dualarý eþliðinde orucunu açtý. Alevi vatandaþlarla birlikte iftarýný yapan Ýmamoðlu, dede Küçük'ün ricasýný kýrmayarak kýsa bir konuþma yaptý.

“Hak, hukuk, adalet için mücadele edeceðiz”

Genel olarak bu tarz sofralarda konuþmayý tercih etmediðini belirten Ýmamoðlu, þunlarý söyledi:

"Ama dedemiz böyle bir arzuda bulundu. Bütün iyi temennilerimizi, dualarýmýzý Allah kabul etsin.

Burada bulunan bütün hemþehrilerimin ailelerinin, çocuklarýnýn, büyüklerinin, hepsinin saðlýðýný diliyorum. Bu matem gününde, 1340 yýl önce Ýmam Hüseyin'i katleden, onunla beraber ehlibeyti katleden anlayýþa karþý, hep beraber birlik olmalý, iri olmalý ve diri olmalýyýz.

Ayný zamanda dostluðu, samimiyeti, sýcaklýðý bu ülkede, bu memlekette hep birlikte daha büyük bir enerji haline getirmeliyiz. Ben, her vatandaþýmýzýn, her yurttaþýmýzýn bu duyarlýlýða kavuþmasýný diliyorum. Asla ve asla kötü günler, ýzdýraplar yaþamayalým.

Siz kýymetli hemþehrilerimin de bu ülkenin birlik ve beraberliði için ne kadar duyarlý olduðunuzu ne kadar içten, samimi olduðunuzu ve mücadeleci olduðunuzu çok iyi biliyorum. Onun için, bugün ve bugünden sonra hep birlikte; hak, hukuk, adalet için mücadele edeceðiz.

Elbette hakkýmýza kimsenin müdahale etmesine fýrsat vermeyeceðiz; kimsenin de hakkýnýn yenmesine müsaade etmeyeceðiz. Allah, hepinizden razý olsun. Oruçlarýnýz kabul olsun. Bütün niyetleriniz kabul olsun.

"Bu süreci dert edinen de bir kimliðim var”

Ýmamoðlu, konuþmasýnýn ardýndan konferans salonuna geçerek, Anadolu yakasýndaki cemevlerinin dernek baþkanlarýyla bir araya geldi. Önce baþkanlarý dinleyen ve taleplerini alan Ýmamoðlu, cemevlerinin yaþadýðý sýkýntýlarý yakýndan bildiðini vurguladý.

Çözümleri, neler yapabileceklerini ve neler yapamayacaklarýný çok iyi bildiðini aktaran Ýmamoðlu, “Hem 5 yýllýk siyaset yaþamýmda hem 5 yýllýk ilçe belediye baþkanlýðýmda hem de yaklaþýk 1,5 yýlý bulacak olan ÝBB sürecinde bütün bu hususlarýn muhatabýydým zaten. Size yakýn bir þekilde bu süreci dert edinen de bir kimliðim var” dedi.

"Cemevi ihtiyacý hususuna mutlak dokunacaðýz"

Cemevlerinin yaþadýðý her sýkýntýya çalýþtýklarýný belirten Ýmamoðlu, sorunlara hýzlýca çözüm bulacaklarýný ifade etti. “Bulamadýklarýmýzý da sizinle konuþacaðýz” diyen Ýmamoðlu þöyle konuþtu:

Özellikle 2020 bütçesinde, imalat ve tadilat konusunda etkin hareket edeceðiz. En azýndan hýzlýca, birkaç noktadaki cemevi ihtiyacý hususuna mutlak dokunacaðýz.

Ýstanbul'a hýzlýca, canlarýmýza hizmet edecek bazý noktalarda arkadaþlarým tespit için uðraþýyorlar. Çünkü, çok kötü koþullarda ibadetini yapan dostlarýmýz var. Bunlarý tespit edip, hemen birkaç cemevine beraberce imza atabiliriz. Onun da çalýþmasýný yapýyoruz.

Bu konularýn hepsi, bizim masamýzda. Bunlara aþama aþama çare üreteceðiz.

"Biz, bütün inançlarýn belediye baþkanýyýz"

Sadece Alevi vatandaþlarýn deðil bütün inançlarýn sorunlarýný ÝBB bünyesindeki “Ýnanç Masalarý”nda konuþtuklarýnýn altýný çizen Ýmamoðlu þu ifadeleri kullandý:

Biz, tek baþýna Sünni ve Alevi inancýnýn da belediye baþkaný deðiliz. Biz, bütün inançlarýn belediye baþkanýyýz. Orada, onlarý da konuþuyoruz.

Burada hem benim bu sürecime katký sunan arkadaþlarým var hem de bu süreci baþýndan beri benim adýma, kendi alanýnýn da dýþýnda takip eden Mahir Polat arkadaþýmýz var. O da dün itibariyle Büyükþehir Belediye'mizin Genel Sekreter Yardýmcýsý oldu. Ona da baþarýlar diliyoruz.

10 yýldýr gidip geldiði Hacýbektaþ'taki terk edilmiþliðe yýllardýr canýnýn yandýðýný kaydeden Ýmamoðlu þunlarý belirtti:

Ama biz, bu sene orada ÝBB olarak, sizlerin bütçesiyle, teknik anlamda ve diðer noktalarda büyük katkýlar sunduk. Bir baþlangýç yaptýk.

‘Bitsin' diye de yapmadýk; büyük katkýlar sunduk. Belki Hacýbektaþ Belediyesi'nin 10 yýllýk bütçesi kadar yatýrým yaptýk Hacýbektaþ'a ve yatýrým yapmaya da devam edeceðiz.

Bunu niye söylüyorum? Benim þehrimde, inancýný en iyi þekilde yaþayan insanýn mutluluðu, bu þehrin mutluluðudur. Dolayýsýyla benim baþarýmdýr. Bu bakýþ açýsýyla hareket ediyoruz."ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.