Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Sivassporun 10. beraberligi...
Sivassporun 10. beraberligi...
Iran gazi kesti, elektrik fiya
iran gazi kesti, elektrik fiyati uctu
Aslanin 2021-2022 Egitim-Ogret
Aslanin 2021-2022 Egitim-Ogretim Yili Yariyil Mesaji
Sivas Baskanlar Kurulundan inc
Sivas Baskanlar Kurulundan inceleme
Benzine de tarihi zam
Benzine de tarihi zam
Elektrik ve doðalgazda 3 ay boyunca ortalama fatura gelecek

Elektrik ve doðalgazda 3 ay boyunca ortalama fatura gelecek

  Bu haber 03 Nisan 2020, Cuma 09:16:34 eklenmitir.
Elektrik ve doðalgazda 3 ay boyunca ortalama fatura gelecek EPDK, corona virüs salgýný nedeniyle elektrik ve doðalgaz faturalarý için yeni bir karar aldý

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Konuya iliþkin EPDK'nýn açýklamasý:

Kovid-19 ile mücadele kapsamýnda salgýnýn yayýlmasýný engellemek ve sosyal izolasyonun en iyi þekilde saðlanmasý amacýyla bu konuda yetkili uzman kurul ve kurumlarýmýzýn tavsiyeleri doðrultusunda sayaç okumalarýna iliþkin yeni bir düzenleme yapýlmýþtýr.
Kurumumuz tarafýndan yapýlan düzenlemenin önceliði hem sektör çalýþanlarýnýn hem de tüketicilerimizin saðlýðýnýn korunmasýdýr. Böylece saha çalýþanlarýnýn azami düzeyde izolasyonu da saðlanacaktýr.
Elektrik ve doðal gaz faturalarýna iliþkin "Kýyasen Fatura Düzenlemesi" bütün vatandaþlarýmýzýn saðlýðý için hayata geçirilecek olan ve sýnýrlý süre için uygulanacak bir düzenlemedir. Vatandaþýmýzýn aleyhine bir uygulama kesinlikle söz konusu deðildir, olamaz ve böyle bir uygulamaya Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumunun izin vermesi de mümkün deðildir.
Kýyasen Fatura Düzenlemesi sadece karantinaya alýnan ve idari kararlarla sayaç okumalarýnýn durdurulduðu yerleþim yerleri ile sayaç okuma yapan çalýþanlarýn sosyal mesafelerini koruyamayacaðý durumlar için geçerli olacak ve yalnýz bu durumlar için kýyasen fatura yöntemi izlenecektir.
Elektrik ve Doðal Gaz faturalarýna iliþkin Kýyasen Fatura Düzenlemesi'nin detaylarý þu þekildedir:
Kýyasen fatura uygulamasý geçici bir süre (3 ay) uygulanacaktýr.
Uygulama sayaç okuma yapan çalýþanlarýn sosyal mesafelerini koruyamayacaðý durumlar için geçerli olacak ve yalnýz bu durumlar için kýyasen fatura yöntemi izlenecektir.

Bu kapsamda sayaçlarý okunamayan tüketicilere posta, kargo, SMS, e-fatura, e-posta vb. yöntemlerle ulaþtýrýlacak faturada, bu faturanýn sayacýn okunamamasý nedeniyle geçmiþ tüketim ortalamalarý dikkate alýnarak kýyasen yapýldýðýný ve sayacýn okunduðunda ilgili mevzuat çerçevesinde gerçek tüketim miktarlarý üzerinden düzeltmenin yapýlacaðýný içeren bir bilgilendirme yapýlacaktýr.

Sadece okumasý yapýlamayan tüketiciler için okuma yapýldýðý tarihte düzeltme/mahsuplaþma iþlemi yapýlacaktýr.

Mahsuplaþma iþlemi sonucunda tüketicinin alacaðý oluþmasý halinde defaten, tüketiciye borç oluþmasý halinde ise sayacýn okunamadýðý fatura dönemi kadar taksitlendirme yapýlacaktýr.

Mevsimsellik de dikkate alýnarak tüketicinin son iki yýlýn ilgili ayýna ait tüketim ortalamalarý üzerinden, tüketicinin geçmiþ tüketimi olmamasý halinde ise emsal tüketim veya tüketici beyanýna göre kýyasen faturalandýrma yapýlacaktýr. Örneðin Mayýs ayý için düzenlenecek faturada 2018 ve 2019 yýlý Mayýs aylarýna iliþkin kullaným yerinin tüketim ortalamasý kullanýlacaktýr.

Tüketimlere iliþkin fatura hesaplama yöntemi EPDK tarafýndan takip edilecek, tüketicilerin maðdur edilmesine kesinlikle izin verilmeyecektir. Tüketicilerimiz kendi fatura ve tüketim miktarlarýna iliþkin bilgileri þirketlerin ve kurumumuzun internet sitesinden ya da e-devlet üzerinden kontrol edebilecektir.

Genelge kapsamýnda faaliyeti durdurulan iþletmelerin sayaç okumalarý (tahakkuk) ertelenecektir.
Özellikle vurgulamak isteriz ki mahsuplaþma iþlemine yönelik olasý tüketici itirazlarý kurumumuz tarafýndan titizlikle deðerlendirilecek ve vatandaþlarýmýzýn haksýzlýða uðramasýna kesinlikle izin verilmeyecektir. Daðýtým þirketlerinden kaynaklanacak yanlýþ bir uygulama durumunda söz konusu þirketler hakkýnda vakit kaybetmeden soruþturma baþlatýlacak ve mevzuatta belirtilen yaptýrýmlar uygulanacaktýr.
Öte yandan, bu süreçte birçok iþ ve iþlemlerin mobil iletiþim araçlarýyla yapýlabilmesine imkan oluþturmak adýna tüketicilerin mobil iletiþim bilgilerinin ilgili daðýtým ve tedarik þirketlerine iletilmesinde fayda görülmektedir.

Kamuoyuna saygýyla duyurulur.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.