Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Irak'in kuzeyinden ACI haber
Irak'in kuzeyinden ACI haber
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' g
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' genelgesi
MSB duyurdu: Suriye'den ACI ha
MSB duyurdu: Suriye'den ACI haber!
Sivas TES'den Meslek Kanunu ta
Sivas Turk Egitim-Sen'den Meslek Kanunu talebi
Benzin ve motorine yine zam
Benzin ve motorine yine zam...
Muharrem Ýnce’den ‘adaylýk’ açýklamasý: Kendisi aday olursa ben yanýndayým

Muharrem Ýnce’den ‘adaylýk’ açýklamasý: Kendisi aday olursa ben yanýndayým

  Bu haber 31 ARALIK 2019, SALI 05:23:57 eklenmitir.
Muharrem Ýnce’den ‘adaylýk’ açýklamasý: Kendisi aday olursa ben yanýndayým Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Cumhurbaþkaný adayý Muharrem Ýnce, CNN TÜRK’te Tarafsýz Bölge programýnda gündeme dair açýklamalarda bulundu.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

CHP’nin önümüzdeki dönem seçimlerinde Abdullah Gül’ü aday gösterme durumunda destek verip vermeyeceði sorulan Ýnce, “Bakacaðýz ona. Sayýn Genel Baþkan aday olduðunda ben yokum” ifadelerini kullandý.

Yerli otomobil ile ilgili de deðerlendirme yapan Ýnce, “175 bin (üretim) sayýsýyla ilgili çeliþkiler doðru. Biz yerli üretim yapýyoruz zaten. Yerli marka sorunumuz var” dedi.

Sýk sýk CHP üzerine sorular sorulmasýna da sinirlenen Ýnce, “Ben Kanal Ýstanbul’u yerli otomobili, asgari ücreti konuþmak istiyorum. Baþtan söyleyeyim. Tüm gece bu iddiayý konuþmam” dedi.

Muharrem Ýnce’nin açýklamalarýndan satýr baþlarý:

BEÞTEPE’DEN GÝDEN CHP’LÝ ÝDDÝASI

(Talat Atilla’yý tanýyor musunuz?) Hiçbir diyaloðum yoktur kendisiyle. Sokakta görsem fotoðrafýna benzetir miyim bilmiyorum.

Sayýn Cumhurbaþkaný ortaya çýktý ‘Böyle bir görüþme yoktur’ dedi. Ben çýktým meydan okudum, dava açtým. Saray’a giden bir kiþi varsa bile o ben deðilim. Benim olmadýðým ortaya çýkmýþsa daha fazla uzatmadým.

(CHP içinde ‘çete’ iddiasý) Çete arkadan iþ çeviren, pusu kuran, komplolar kuran insanlara denir. Bana karþý da bir komplo kurulmuþtur. Lafýmýn arkasýndayým. Komplo açýða çýktý, ben aklandým. Cumhurbaþkaný Saray’a çaðýrsa gider miyim? Sohbet ederim, giderim konuþurum. Ama bunu gizli yapmam. Tweet atarým, þu saatte görüþeceðim diyerek. Sonra Genel Baþkan’dan izin alýrým, öyle görüþürüm.

(Kýlýçdaroðlu ile görüþtünüz mü?) Kendisini aradým. Görüþelim bakýn bu partiye zarar verir. Ben Ýzmir’e gidiyorum demiþtim. Sonra da görüþmedik. Beraber basýn karþýsýna çýksaydýk, konuyu kapatýrdýk. Zamana yayýlmazdý, büyümezdi. Görüþmek isterse görüþürüm.

Ömrümü verdim bu partiye. Tüzel kiþiliðe bir zarar gelecekse susarsýnýz. Ben vekil olmak için gelmedim ki partiye.

“ADAY OLMAK ÝÇÝN NE GEREKÝYORSA YAPACAÐIM”

Ýddiam hâlâ sürüyor. O bir komplodur, kurgudur. Ben Kanal Ýstanbul’u yerli otomobili, asgari ücreti konuþmak istiyorum. Baþtan söyleyeyim. Tüm gece bu iddiayý konuþmam. CHP’nin Genel Baþkaný Cumhurbaþkaný adayý olmaya mecburdur. Genel Baþkan derse ki ben ‘Cumhurbaþkaný adayýyým.’ kendisini desteklerim. Ne istiyorsa orada olurum. Ben saðýnda, solunda dururum. Al arabayý gez, katký saðla… Saðlarým. CHP Genel Baþkaný Cumhurbaþkaný adayý olmaya mecburdur. Yoksa iddiasý ortadan kalkar. Kendisi aday olursa ben yanýndayým. Aday olmadýðý tüm durumlarda ben aday olmak için ne gerekiyorsa yapacaðým.

(CHP Genel Baþkanlýðýna aday olacak mýsýnýz?) Hele bir kurultay gelsin. Ben lafýmýn arkasýndayým. CHP adayý doðal Cumhurbaþkaný adayýdýr. Öyle olmalýdýr. Yoksa iddiamýz ortadan kalkar.

(CHP, Ýmamoðlu ya da Gül’ü aday gösterse destek verir misiniz?) Ekrem Ýmamoðlu ayrý Abdullah Gül ayrý. Partimin milletvekilleri ‘Ekrem Ýmamoðlu aday’ demiþse bana düþen görev ona yardýmcý olmaktýr. (‘Gül’ dendiðinde…) Bakacaðýz ona. Sayýn Genel Baþkan aday olduðunda ben yokum. Ben fal bakmam. Neden ben kendimin aday olduðu durumu konuþmayayým da baþkasýný konuþayým. (Gül aday olursa…) Bakarýz o gün gelirse.

Partiden 8.5 puan fazla almýþsam, 41 yýl sonra CHP 30 barajýný aþmýþsa, herhalde hakkýmý teslim edersinizdir diye düþünüyorum. Megaloman deðilim ama katkým var.

Belediyelerimizde baþarýlý olmak zorundayýz. Seçim baþarýmýz ortadadýr, baþta adaylarýmýz olmak koþuluyla. Þimdi belediyecilik baþarýsý konuþulacak. Bu kadar sürede baþarýlý-baþarýsýz denemez kimseye. Uyarý yapýyorum, ‘olmasýn’ diyorum. ‘Aman 89’da yaþadýðýmýzý yaþamayalým.’ diyorum.

Ankara ile ilgili bir þey söylerim. Ankara’da yaþýyorum. 81 ille ilgili bir þey söylemem. Ankara’nýn kesin oyu artmýþtýr.

(Çete iddiasý) Benim ‘çete’ dediklerim beni aday göstermedi. Partinin gerçeklerini söyleyeyim. Sayýn Kýlýçdaroðlu istemeyip, onlar isteseydi olur muydu? Sayýn Kýlýçdaroðlu ‘CHP üyeleri arasýnda anket yaptýrdým. Yüzde 85 sen çýkýyorsun.’ dedi. Doðrusunu yaptý Genel Baþkan. Minnet mi edeceðim? Minnet falan etmeyeceðim. Dava açacaklar. ‘CHP’li vekilden aldým bilgiyi’ diyor. Neden dava açmýyorsun kardeþim. Duyumlarým da var bildiklerim de. Tahminlerim var.

SÝNAN AYGÜN’ÜN ÝSTÝFA ETMESÝ

Ne yazýk ki CHP yönetimi krizleri iyi yönetemiyor, nokta. Sinan Aygün-Belediye Baþkanýmýz tartýþmasý benim ilgi alaným dýþýnda, nokta. Siz sorun ben Kanal Ýstanbul’u anlatacaðým. Bütün gece CHP’yi tartýþmam, Türkiye’nin sorunlarýný tartýþacaðým.

YERLÝ OTOMOBÝL

Çok iyi araþtýrdým bu konuyu. Belki 50 kez baþarýsýz olup, 51’de baþarýlý olacaðýz. 175 bin araç üretilecek. Birisi ‘Bu çok az. Sistem yürümez.’ diyor. Acaba öyle mi dedim. Münih’te bir Alman otomobil fabrikasýnda 58 saniyede bir otomobil çýkýyor. Ýki vidayý sýkýyor, diðeri geliyor. Bir saat 3600 saniye. Bir gün 86400 saniye. Çarpý 365 derseniz… 550 bin civarýnda araç üretiyor bir fabrika. Demek ki 175 bin sayýsýyla ilgili çeliþkiler doðru. Biz yerli üretim yapýyoruz zaten. Yerli marka sorunumuz var bizim. 13 yýl teþvik veriyoruz artý 6.5 yýl daha. 300 nitelikli iþçi olacak. Brüt asgari ücretin 20 katý maaþ vereceðiz, 60 bin TL civarý… Hiç itirazým yok. Sevindiðim kýsmý benzinli ya da dizel yapýlmýyor. 1.5 yýl önce Cumhurbaþkanlýðý seçiminde meydanlarda þunu söyledim; Pil, aküler… Binlerce öðrenciyi yurt dýþýna göndereceðim, doktora yaptýracaðým dedim. 1.5 yýl sonra dediðim noktaya geldik. 24 Haziran’da Cumhurbaþkaný olsaydým en az 5000 öðrenci pil konusunda, akü konusunda doktora yapmýþ olacaktý.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.