Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Sivassporun 10. beraberligi...
Sivassporun 10. beraberligi...
Iran gazi kesti, elektrik fiya
iran gazi kesti, elektrik fiyati uctu
Aslanin 2021-2022 Egitim-Ogret
Aslanin 2021-2022 Egitim-Ogretim Yili Yariyil Mesaji
Sivas Baskanlar Kurulundan inc
Sivas Baskanlar Kurulundan inceleme
Benzine de tarihi zam
Benzine de tarihi zam
Elektrik zammý yargýya taþýndý

Elektrik zammý yargýya taþýndý

  Bu haber 27 KASIM 2019, Carsamba 14:26:42 eklenmitir.
Elektrik zammý yargýya taþýndý Elektrik Mühendisleri Odasý (EMO), elektrik fiyatlarýna yapýlan yüzde 14,9 oranýndaki zammý hukuka aykýrý olduðu gerekçesiyle yargýya taþýdý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Elektrik Mühendisleri Odasý (EMO), Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) elektrik fiyatlarýna yüzde 14.9 oranýnda zam yapýlmasýna iliþkin kararýný, hukuka aykýrý olduðu gerekçesiyle iptal ve yürütmenin durdurulmasý istemiyle yargýya taþýdý. Dava dilekçesinde, son 2 yýlda yapýlan zamlarýn, elektrik arz fazlasýna raðmen elektrik üretim daðýtým maliyetlerinin tüketicilere gereðinden fazla yansýtýldýðý, elektrik üretim, iletim ve daðýtýmýnýn kamusal hizmet niteliðinin göz ardý edildiði ve kamu yararýnýn gerçekleþmediðini gösterdiði vurgulandý.

Dava dilekçesinde özetle þu unsurlara yer verildi:

6446 sayýlý Elektrik Piyasasý Kanunu gereði Kurum, elektriði yeterli, kaliteli, sürekli, düþük maliyetli olarak sunmakla yükümlüdür. Ancak mevcut tabloda tüketiciye yüksek maliyetli ve düþük kaliteli elektrik sunumu söz konusudur.  

Ayný kanunun 17. maddesinde yer alan tarifelerin, ilgili tüzel kiþi tarafýndan Kurulca belirlenen usul ve esaslara göre, tarife konusu faaliyete iliþkin tüm maliyet ve hizmet bedellerini içerecek þekilde hazýrlanacaðýna dair hükmüne de aykýrýlýk söz konusudur. Kurul kararý açýk ve ayrýntýlý olmamakla tüketicinin bilgi alma hakkýný ihlal edici niteliktedir.

EPDK zam artýþ gerekçesi olarak maliyet bileþenlerinde oluþan artýþ demiþ, ancak bu artýþýn neden kaynaklý olduðunu açýklamamýþtýr. Kurum kararlarý sonuç doðurucu her idari iþlem gibi gerekçeli olmak zorundadýr. Karardan etkilenenlerin anlayabileceði, ortalama bir tüketicinin anlamlandýrabileceði ve denetleyebileceði içerikte olmak zorundadýr. Artýþa yol açan maliyet kalemlerinin nasýl hesaplandýðý, tarife deðiþiklik önerisinin nereden geldiði, hangi ihtiyaçlar üzerinden deðerlendirildiði belirtilmemiþtir. Kurul kararý yeterli, açýk ve denetime elveriþli gerekçe içermemektedir.

Söz konusu artýþ gerçek maliyet rakamlarýný yansýtmamakta olup, elektrik üretiminde dýþa baðýmlýlýðýn azaltýlarak, mevcut enerji kaynaklarýnýn etkin kullanýmýnýn saðlanmasý, kayýp kaçaklarýn azaltýlmasý kamusal sorumluluktur. Elektrik kullanýmý zorunlu tüketim kapsamýnda olup arz fazlasý elektrik üretimi gerçeði de dikkate alýnarak yurttaþlarýn aðýr fatura bedelleri ile karþý karþýya býrakýlmamasý Anayasa`nýn sosyal devlet ilkesi gereðidir.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.