Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Irak'in kuzeyinden ACI haber
Irak'in kuzeyinden ACI haber
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' g
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' genelgesi
MSB duyurdu: Suriye'den ACI ha
MSB duyurdu: Suriye'den ACI haber!
Sivas TES'den Meslek Kanunu ta
Sivas Turk Egitim-Sen'den Meslek Kanunu talebi
Benzin ve motorine yine zam
Benzin ve motorine yine zam...
Faik Öztrak: CHP'ye kumpas senaryosu Sarayda yazýldý

Faik Öztrak: CHP'ye kumpas senaryosu Sarayda yazýldý

  Bu haber 25 KASIM 2019, Pazartesi 16:19:34 eklenmitir.
Faik Öztrak: CHP'ye kumpas senaryosu Sarayda yazýldý CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak MYK gündemini kamuoyuyla paylaþtý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

CHP, Merkez Yürütme Kurulu, Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu baþkanlýðýnda parti genel merkezinde toplandý. CHP Sözcüsü Faik Öztrak açýklamalarda bulundu. 'Saray'daki CHP'li' tartýþmasýna deðinen Öztrak "Senaryosunun sarayda yazýldýðý belli olan bu kumpas CHP'ye karþý tezgahlanmýþtýr." dedi. Öztrak; Muharrem Ýnce'nin "Partim bana sahip çýkmýyor" sözlerine iliþkin ise "Hiçbir arkadaþýmýzýn bir savunmaya ihtiyacý olduðunu düþünmüyoruz." diye yanýt verdi.

Öztrak, "CHP'de çete arayanlar her zaman karþýlarýnda Kuvayi Milliye ruhunu bulacaktýr. Çete arayanlar Saraya baksýnlar. Çeteler, tek adamý ve saray yönetimini severler." dedi.

Faik Öztrak'ýn açýklamalarýnýn satýr baþlarý þöyle oldu:

MYK toplantýmýz devam ediyor. Toplantýmýzda ülkemizin gerçek gündemi olan ekonomik kriz ve Saray'ýn karartmak için partimize yönelik baþlattýðý operasyon vardý.

Dün 24 Kasým'dý. Öðretmenlerimiz Hollanda'daki ABD'deki meslektaþlarýnýn aldýðý ücretin yarýsýný alamýyor. 

Öðretmenlerimize rekabet ettiðimiz kadar maaþ veremiyoruz. 

Seçimlerin üzerinden neredeyse 1.5 yýl geçti öðretmenlerimize söz verilen 3600 ek gösterge yok. 

Damat bakan her fýrsatta ekonomi dengellendi diyor madem dengelendi ek gösterge neden verilmiyor?

CHP iktidarýnda atanamayan öðretmenlerin atanmasý en önemli önceliðimiz olacaktýr. 

Ýþsizlik ülkemizin kanayan yarasý olmayý sürdürüyor. Saray'ýn damadý 2 buçuk milyon kiþiye istihdam verme sözü vermiþti. Býraktýk ilave istihdamý 1 milyon 700 bin yurttaþýmýz iþsiz kalmýþ.

Bu vatandaþlarýmýzý ve ailelerimizi sosyal destek sistemleriyle kucaklamak zorundayýz. Ama bakýyoruz saray sosyetesinde bu acý çeken yurttaþlarýmýz için týk yok. Varsa yoksa borcu borçla çevirme.
 
Beþtepe'deki Saray'dan milletin sesini duyan yok. Çek kanununda deðiþiklik yapýlmasý gerekiyor. Ödeme sürelerinin uzatýlmasý, hapis cezasý verilmemesi en doðru yoldur.

Ödenemeyen tüketici kredileri 14 milyar lirayý buldu. Borcunu ödeyemeyen vatandaþlarýmýz eþleri ve yavrularýyla hayatlarýný terk etme noktasýndalar.

Devletinn borcu da alýp baþýný gitti. Ankara'nýn toplam borç stoku 1,3 trilyon liraya dayandý. 

Ýþte milletimizin gerçek gündemi budur. Erdoðan, vahim ve münferit bir olay olduðu görülen olayla milleti kýþkýrtýyor. Kabataþ'taki yalandan medet umanlar bundan da medet umuyor. 

Saray'daki kibirli kiþinin derdinin ne olduðu kendisinin yaptýðý açýklamalardan belli oluyor. 

Neden genel baþkanýmýza çek git diyor?Çünkü tek adam rejiminin önündeki engellerden biri partimizdir. 

Ayný yerden hazýrlanmýþ metinler üzerinden koparýlan bu senkronize yayýn çýlgýnlýðýný Barýþ Pýnarý Harekatý'nda görmedik.

Kumpas senaryosu medyadaki aktörler üzerinden yürütülüyor

Kibirli kiþi dayanamadý Ýzmir'de sahneye çýktý. Kumar masasýnda pey sürer gibi bu ülkenin cumhurbaþkanlýðý makamýný ortaya koydu. Saray medyasýnýn genel baþkanýmýzýn söylemini çarpýtarak köpürttüðü, hiçbir zaman söylemediði 'biliyorum ama söylemem' sözünü kullandý.

Genel baþkanýmýz ayný gün Ýzmir'de çýktý kumpasýn kime yapýldýðýný anlatýp hodri meydan dedi.

Senaryosunun Saray'da yazýldýðý belli olan kumpasýn açýk hedefi CHP'dir. 

Genel Baþkanýmýzýn sözlerinin, uyarýlarýnýn haklýlýðý bir defa daha ortaya çýkmýþtýr. 

CHP'ye kurulan kumpasý sukünetle, parti içi hukukla çözmeye kararlýyýz.

Bu kumpas kimin deðrimenine su taþýmaktadýr. Adres bellidir. Kim CHP'nin karýþmasýný istediyse, çek git diyecek kadar gözünü kararttýysa bu kumpas onun deðirmenine su taþýmaktadýr.

Ýki amacý vardýr. Milletin aþ iþ sorununu gizlemek. Milletin umudu haline gelen CHP'ye itibar suikasti yapmaktýr.

Kimse kendine siyasi rant devþirme fýrsatçýlýðýna girmemelidir.

CHP'nin ruhunda Kuva-yi Milliye vardýr.

Bu ruhu sindiremeyenler CHP'de çete arama gafletine düþmüþlerdir. Çeteler tek adam yönetimini, sarayý sever.

Kumpas CHP'ye kurulmuþtur. Bunu bir olarak bertaraf edeceðiz. Bu kumpasa cevabý milletimiz sandýkta verecektir. 

Sayýn Muharrem Ýnce ile ilgili iddialarýn gündeme gelmesinin üzerinden 3 gün daha geçmedi. Hiçbir arkadaþýmýzla ilgili açýklama yapmadýk. Hiçbir arkadaþýmýzýn savunmaya ihtiyacý olduðunu düþünmüyoruz. 

Talat Atilla zaten bu kumpasýn bir unsuru. O çerçevede konuþmalarýný sürdürüyor. Birileri çýkýp çeteyle ilgili gerekenleri konuþmamda söylediðimi düþünüyorum. Çete iddiasý ile ilgili. CHP içinde çete olmaz dedik. Ne demek çete?

CHP olarak sürece baktýðýmýz zaman dört baþý mahmur komplo olduðu ortada. Komployu yapanlar bizden özür dilesin. (Ömer Çelik'in özür talebine yanýt)

Bu haberi yayan bu kumpasýn bir unsuru. Ne olacak ne bitecek dikkatle takip ediyoruz. Olan bitene cevap veriyoruz.

Disiplin süreci baþlatýlmasý konusu bugün topladýðýmýz MYK'nýn gündeminde yok. ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.