Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' g
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' genelgesi
MSB duyurdu: Suriye'den ACI ha
MSB duyurdu: Suriye'den ACI haber!
Sivas TES'den Meslek Kanunu ta
Sivas Turk Egitim-Sen'den Meslek Kanunu talebi
Benzin ve motorine yine zam
Benzin ve motorine yine zam...
Sigaraya gelen zam belli oldu
Sigaraya gelen zam belli oldu...
Ýlhan Kesici: Türk ekonomisinin oturduðu zemin çürük

Ýlhan Kesici: Türk ekonomisinin oturduðu zemin çürük

  Bu haber 04 Agustos 2019, Pazar 22:45:02 eklenmitir.
Ýlhan Kesici: Türk ekonomisinin oturduðu zemin çürük Ýlhan Kesici, verdiði röportajda ekonominin gidiþatýný deðerlendirdi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

CHP Ýstanbul Milletvekili, ekonomist Ýlhan Kesici Sözcü Gazetesi'nden Aytunç Erkin'e verdiði röportajda ekonomiye dair tespitlerde bulundu.

Aytunç Erkin'in Ýlhan Kesici ile yaptýðý röportaj þöyle oldu:

– Türk ekonomisinin þu anda oturduðu zemin çürük. Atasözümüz var: Çürük tahta mýh (çivi) tutmaz…

 

– Kapsamlý tarým politikasýna geçmek artýk þart oldu 21. yüzyýlýn milliyetçiliði ekonomik milliyetçiliktir…

Ýlhan Kesici…1972'den bu yana devletin önemli kurumlarýnda görev aldý. Devlet Planlama Teþkilatý'ndaki çalýþmalarýyla ekonomiye yön veren isimlerden oldu. 1995'ten bu yana da siyasetin göbeðinde. Milletvekilliðinin yanýnda,  TBMM Dýþ Ýliþkiler Komisyonu Üyesi, NATO Parlamenterler Asamblesi, NATO PA, Türk Grubu Üyesi, Türkiye-Avrupa Birliði Karma Parlamento Komisyonu Üyesi…

CHP Ýstanbul Milletvekili Ýlhan Kesici'yi, 11. Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý üzerine Meclis'te yaptýðý konuþmanýn ardýndan ziyaret etmek þart oldu. Beykoz'daki evinin kapýsýnýn SÖZCÜ'ye açtý ve ekonomi dersi verdi. Ýþte o röportaj:

– Türkiye'nin geldiði bu noktada… Ýlhan Kesici eðer ekonominin baþýnda olsaydý ilk neyi yapacaktý?

11.Beþ Yýllýk kalkýnma planýný Meclis'te anlattýk. 10'uncu planda müspet olmasý düþünülen hedeflerin yarýsý gerçekleþmiþ. Azalmasý gereken hedeflere bakalým. (enflasyon, iþsizlik) Onlar da 4 katý artmýþ. Türk ekonomisinin þu anda üstünde oturduðu zemin çürük. Çürük tahta mýh (Aðaçtan yapýlan çivi) tutmaz. Ekonomide sihir, sihirbaz yoktur. Ýlk önce zeminin çürük olacaðýný bileceðiz. Zemin etüdü yapacaðýz Saðlamlaþtýracaðýz. Üstüne sonra çakacaðýz. Meclis'in kabul ettiði 11'nci Beþ Yýllýk Plan çürük zeminin üzerine çakýlmýþ bir mýh gibidir. Tutmaz.

21. YÜZYILDA EKONOMÝ MÝLLÝYETÇÝLÝÐÝ

 – Ne yapmak gerekiyor?

‘Biz çok iyi yaptýk anlayýþýyla' olmaz. Yeni bir 3 yýllýk orta vadeli plan lazým. Bu plan da uluslararasý  anlamda görücüye çýkacak. IMF'ye, OECD'ye ve finans örgütlerine bu planý anlatacaðýz. Bunun içerisinden 1 yýllýk plan çýkaracaðýz. Cciddiyetle uygulayacaðýmýza dair de garanti vereceðiz. Sonucunda 50 ila 100 milyar dolar taze dýþ finansman giriþi saðlayacaðýz. Bunu da hiçbir yerde kullanmayacaðýz. Sadece Merkez Bankasý'nýn rezervlerine ekleyeceðiz.

Sürdürülebilir güvenin maddi göstergesi de olacak. Sonra da uygulayacaðýz. Bundan baþka da çýkýþ yolu yok! Þimdi beni ekonomi bakaný yaptýn… Þöyle anlatalým: Bütün devletler ve milletler milliyetçidir. Bu çok anlaþýlýr. Ancak… 21'inci yüzyýl milliyetçiliði artýk hamaset milliyetçiliðini kaldýrmaz. 21'inci yüzyýl milliyetçiliði ekonomik milliyetçiliktir. Trump (ABD), Putin (Rusya), Þi Cinping (Çin) budur!

ARJANTÝN'DEN TAVUK ETÝ ÝTHAL EDÝYORUZ

 – Ekonomik milliyetçilik dediniz. Tarýma bakalým hemen.

Çiftçi topraða, tarlaya ve hayvana küstü. 16 yýlda, ithalat, ihracat politikasý vs… En sonunda gelinen noktada çiftçi tarlaya, hayvana küsmüþtür. Bu da böyle devam edemez. Bu ülkede tarým sektörünün ithalatçý olmasý çok vahim bir tablodur. Bu dönemde tarým baþka sektörlerde olduðundan daha da çok yara almýþtýr.

Türkiye bir ucu Avustralya'dan öbür ucu Kuzey Amerika, Arjantin ve Brezilya'ya kadar hemen hemen her ülkeden bir veya birkaç tarým ürünü ithal ediyor. Arjantin, Brezilya'dan tavuk eti ithal ediyoruz. Yakýþacak durum deðildir. Þimdi yapýlmasý gereken bütün dünyanýn en geliþmiþ ülkelerinde olduðu gibi yapmak. En  büyük örnek Avrupa Birliði'nin Ortak Tarým Politikasý'dýr. Hem üreticiyi, hem de tüketiciyi ayný anda teþvik edici ve koruyucu kapsamlý tarým politikasýna geçmek þart!

– Gelelim son duruma. Neden bu durumdayýz?

Türk ekonomisinin bulunduðu en önemli mesele, dýþ finansman ihtiyacýdýr. Bizim 450 milyar dolar civarýnda dýþ borcumuz var bunun 310 milyar dolarý sektöre ait, 130, 140 milyar dolarý da kamu sektörüne. Bu Türk ekonomisini boðacak büyüklükte bir borç deðil ama bunun kýsa vadeli bölümü normalden çok büyük. Kýsa vadeden muradýmýz, bir yýl içerisinde ödenmesi gereken veya döndürülmesi gereken borç miktarý. 180 milyar dolarlýk, kýsa vadede döndürmemiz icap eden bir rakam var.

KÜÇÜK KIYAMET NASIL KOPAR?

 – Nasýl döndüreceðiz?

Bu noktada AK Parti döneminin son 10 yýlýna bakalým. Döndürmekte en çok zorlanacaðýmýz yýl bu yýl. Bu rakam bu zamana kadar bir þekilde, özel sektörün borçlarý sayesinde döndürülüyordu. Biz bu borçlarý yüzde 3, 3.5 ile aldýk (özel sektör borçlarý için) döndürürken de yine yüzde 3, 3.5 civarýnda bir faizle ayný bize borç veren yerlere bu borcu döndürüyorduk.

Son 6 ay içerisinde bu borçlar yüzde 8 ila 10 faizle döndürülebiliyor. Hem döndürülmekte çok büyük güçlük çekiyorlar hem de faiz nispeti dünyada yüzde 1'ler, 2'lerdeyken bizde yüzde 8 ve 10'larla dönüyor. Buna da ‘eyvallah' denilebilir ama bu sürdürülebilir bir þey deðildir. Ne kadar faiz vermek istersen iste birden bire dýþ finansman giriþimi durur ya da çok azalýr. O zaman iþte küçük kýyamet burada kopar.

YALANI ESSAH GÝBÝ SÖYLEYENLER

– Çözüme doðru yol alalým…

Þimdi bunun aritmetik, matematik çözümden evvel yapýlmasý gereken þey þu: Güven. Bütün bunlar güvensizlik dolayýsýyla bu hale geldi. Bize lazým olan sürdürülebilir güvendir. Nasýl eskiden kalkýnma lafýnýn önüne ‘sürdürebilir' diye bir kelime koyduk. Ben de þimdi güvenin önünde sürdürülebilirlik gelmesini doðru buluyorum.

Fakat bu zannedildiði kadar kolay olan bir þey deðil. Güvensizlik þöyle bir durum: Eski mahallelerimize gidelim. 30 yýl boyunca attýðýn her adýma dikkat edersin, belli bir saygýnlýk kazanýrsýn ancak bir gün yanlýþ bir þey yapar ve otuz yýlda biriktirdiklerin biter. Türk ekonomisi de ayný þekilde yýllarca biriktirdiði ne kadar iyi þey varsa bir defa güven kaybýna maruz kaldý.

 – Ýktidar sahipleri ‘Bize güvenin' diyor.

Þimdi yönetim katlarýnda, ‘Sayýn Cumhurbaþkanýmýz var ve kendisi çok saygý deðer bir cumhurbaþkanýdýr, güven problemi yoktur. Bakanlarýmýza güven problemimiz yoktur. Türkiye büyük ülkedir, stratejik önemi çok yüksektir' deniyor. Bunlar meseleyi çözmüyor. Bu saatten sonra Türkiye'yle ilgili güven kiþilere baðlý olmaz. Sadece devlete güven olur. Devlete güven demek de þu: Kurallar, kurumlar, hukuki alt yapý.

Parayý verecek olanlar baktýðý zaman, “Türkiye'de bu kurumlar var mý, ben bu kurumlara güvenerek para verebilir miyim? Türkiye'de kurallar var mý?” der. Demokrasi sürprizi en az olan rejimin adýdýr. Dünya sürprizi sevmez O yüzden adamlar sürprizi olmayan ülkeyi ister! Peki… Hukuki alt yapý ne olacak? Tamam kurumlar var iyi hoþ ama bunun bir hukuki alt yapýsý var mý? Sonuçta bir anlaþma yapýyorsunuz aksilik durumunda yardým alacaðýnýz bir hukuk alt yapýsý ve adamýn anlayacaðý uluslararasý hukuki bir alt yapý var mý? Aranýlan þey budur. Bunun görürse güven saðlamýþ oluruz.

– Bugün ki güven tablosu nedir?

Bunlar güven telkin etmiyor. Devletin 21'inci yüzyýldaki görevi ve rolü ülkeyi, uluslararasý rekabete hazýrlamaktýr. Uluslararasý platformlarda yarýþýp, oralarda kazanacaksýn. Bununla ilgili desteklemek adýna Dünya Ekonomi Forumu var. Bu forum 2014 yýlýnda, uluslararasý rekabetle ilgili bir rapor tanzim etti.

Türkiye 138 ülkenin içinde 44. sýradaydý. 2018 yýlýnda bu rakam 55'e düþtü. Bunun sýrayla sebepleri var ama öncelikle sebebi diyor ki ‘Kamu kurumlarýna olan güvenin azalmasý'. Binalar duruyor, içindeki adamlar duruyor ama güven azalmýþ. Türkiye 44'ten 55'e düþünce de o faiz yükseliyor. Yalaný essah (gerçek) gibi söyleyen çok adam var Türkiye'de. Biz bu iþleri içerde tutabiliriz ama dýþarýda yabancýlar yenmiyor. Ekonomi yönetiminde sihir yoktur, sihirbaz yoktur. Nobel kazanmýþ iktisatçýlarýný da getirsek bir iþe yaramaz.

Sorunlar 2018'de baþlamadý 16 yýldýr ekonomi sorunu var
 

– Bu dönemin sihirbazlarý var ama. Ne diyorsunuz?…

Bu konularý isimler üzerinden konuþan biri deðilim. Zaten konu isimler deðil kurumlar. Bana güvenin diyebilir bakanlarýn önemi çok büyük ilk olarak uyanýk olmasý lazým bilgi sahibi olmasý lazým asýl bu iþleri çekip çevirecek insan bakan deðil bakanlýktýr. Kurumdur bakanýn önemi o kurumu yönetebilmek olmalý. Yani kurumu tanýyacak az ise onu arttýrmaya çalýþacak zaten çoksa ve yeteri kadar varsa onu en iyi þekilde yönetecek ama þimdiki durum buna uymuyor. Devlet yönetimi bu tabloyu vermiyor bakanlara baktýðýmýzda neredeyse bakan olmadan bakanlýk binasýný bilmeyen insanlardan bakan ve bakan yardýmcýsý oluyor.

Çok bilgili bir bakaný aldýk getirdik, en bilgili insaný mesela saðlýk sektörünü bilen insaný getir saðlýk bakaný yap bu iþi çözmüþ olmuyorsun. Nobel Ekonomi Ödülü alaný getir bakanlýðýn baþýna koy yok öyle bir þey. Bakanýn kurumun bilgi kapasitesinin çok üstünde olmasý lazým ama asýl iþi onlarla beraber onu yönetebilmek.

KIRLGAN BEÞLER'E BAKIN

 – Yeni bir sihirbaz geliyor. Ali Babacan parti kuruyor.

Tablolara bakalým. 2015 yýlýnda Ekonomik Ýþlerden Sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý (Ali Babacan) ve Maliye Bakaný (Mehmet Þimþek) var! IMF, Dünya Bankasý 2013'te ilan etti, 2015'te de tekrarladý… ‘Güncel hali yok mu?' diye AK Parti trolleri de bana isyan etti.

Yok, çünkü adam býrakmýþtý görevi. Burada Türkiye, Venezuela'dan sonraki en kötü ekonomi. Tarihi 2013 ve 2015! Yani… 2013 yýlýnda kötüleþmiþ bir ülke deðil. Kümülatif bir yüklenmenin sonucunda Türkiye, 2013'te en kötü ikinci ekonomi oluyor.

Bu endeksin hazýrlanmasýnýn nedeni þu: ABD ve FED (ABD Merkez Bankasý) dedi ki… “Ey dünya! 2009'da dünyada ekonomik kriz oldu. Ben bu krizin aþýlmasý için dünyaya 4 trilyon dolar para pompaladým. Þimdi geldik 2013 yýlýna, dünyada ekonomik kriz bitti. Ancak bu 4 trilyon dolar para piyasada kalýrsa ekonomik problemler çýkarýr.

Ben bu 4 trilyon dolarýn 2 trilyon dolarýný birinci planda geri çekiyorum.” 4 sene içinde. Senede 500 milyon dolar yani. Açýk ilandý bu. Endeksi de yayýnladýlar.” Sermaye giriþinde bir duraksama, aksama olduðunda bundan en olumsuz etkilenecek ülkeler kimlerdir diye bu endeks hazýrlandý. O dönemi yöneten kimdi?  Bunun içinden bir endeks daha hazýrladýlar.

Fragile Five (Kýrýlgan Beþ'ler) diye bir tanýmlama yaptýlar. Dünyanýn en kýrýlgan 5 ülkesi. 2013'te Türkiye 5'in, 5'incisi. 2017'de bunu yenilediler ve Türkiye 1'nci sýrada. 2013'teki 4 ülke yok,… Arjantin, Pakistan, Mýsýr ve Katar'ýn üstündeyiz. Ekonomide yaþadýðýmýz sorunlar 2018'in baþý veya 2019'da deðil. Ki 2018'de yapýlanlarý düzeltiriz ve yürürüz.

Ýlk 6 yýlda yediðimiz hurmalar sindirimi bozdu
 
AKP iktidarýnda ilk 6 yýl güllük gülistanlýktý…

2015'teki dünyanýn en kötü durumdaki ekonomilerine bakýn. Bloomberg yayýnladý. 9'uncu sýradayýz. 16 yýlda verdiðimiz dýþ ticaret açýðý 1 trilyon dolar. Buna ödediðimiz faiz, 156 milyar dolar dýþ, 390 milyar dolar iç… Toplam 546 milyar dolar Korkunç. Ýlk 6 sene var ya…

AK Parti'nin bolluk dönemi… ‘Sihirbaz var' diyorlar ya.… 2003 yýlýnýn ortalama döviz kuru 1.3 lira, 2008'de de 1.3. Sýfýr artýþ. 6 sene sabit. Bunlar güzel hurmalar. Sonra 2017'de bu rakam 3.17'ye geldi, 2018'de 4.72'ye çýktý. Þimdi de 6'larda. 5.5'a indi diye bayram ediyorlar. Sorun yeni sistemde deðil, 2003'ten bu yana birikimin sonucu.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.