Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Sivassporun 10. beraberligi...
Sivassporun 10. beraberligi...
Iran gazi kesti, elektrik fiya
iran gazi kesti, elektrik fiyati uctu
Aslanin 2021-2022 Egitim-Ogret
Aslanin 2021-2022 Egitim-Ogretim Yili Yariyil Mesaji
Sivas Baskanlar Kurulundan inc
Sivas Baskanlar Kurulundan inceleme
Benzine de tarihi zam
Benzine de tarihi zam
Gizlediler: Bundan sonra elektrik faturalarýnda daðýtým bedeli görülmeyecek

Gizlediler: Bundan sonra elektrik faturalarýnda daðýtým bedeli görülmeyecek

  Bu haber 23 Temmuz 2019, SALI 05:40:38 eklenmitir.
Gizlediler: Bundan sonra elektrik faturalarýnda daðýtým bedeli görülmeyecek Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrik faturalarýnýn 'sadeleþtirilerek', tüketicilere özgü bilgileri esas alan fatura uygulamasýna geçildiði bildirildi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

EPDK’den yapýlan yazýlý açýklamada, elektrik tüketicilerinin, tüketim miktarlarýný ve uygulanan birim bedellerini karýþýklýða sebep olmadan görebilmeleri için elektrik faturalarýna yönelik düzenleme yapýldýðý bildirildi. 

Yeni uygulamayla fatura tutarlarýnýn daha kolay hesaplanabileceði aktarýlan açýklamada, tüketicilerin ortalama elektrik enerjisi kullaným miktarlarýný bilecekleri ve buna göre tüketim eðilimlerinin aylara ve tarife saat dilimlerine göre nasýl deðiþtiðini görebilecekleri açýklandý.

Söz konusu hesaplamayla, elektrik tüketiminin daha verimli hale geleceði öne sürülen açýklamada, þunlar kaydedildi: “Faturalarda yer alacak temel bilgilerden bazýlarý tüketicinin baðlý olduðu tarife grubu, ilgili fatura dönemi tüketim miktarý, enerji tüketim birim bedeli, fon, pay ve vergiler, toplam fatura tutarý, son ödeme tarihi, ödeme yeri-þekli ve fatura ortalama tüketim miktarý ve benzerleri olacak. Bu düzenlemeyle ulusal tarifeden elektrik satýn alan tüketicilere uygulanmak üzere ülke genelinde sade, anlaþýlabilir ve gereksiz içerikten arýndýrýlmýþ fatura düzenlemesi saðlanýyor.

Fatura içeriði tüketici gruplarýna göre dinamik hale getirildi. Fatura görselinde milyonlarca mesken tüketicisini ilgilendirmeyebilen demant, endüktif, kapasitif, trafo kaybý gibi baþlýklar çýkarýldý. Yeni uygulama ile birlikte; fatura tutarý, son ödeme tarihi, ödeme merkezi ve fatura ortalama tüketim miktarý tüketicinin kolayca görebileceði þekilde verilecek. Faturada, fatura tutarýna esas tüketim miktarlarý ile uygulanan fiyat ise ayrýca gösterilecek.''

DAÐITIM BEDELÝNE YER VERÝLMEYECEK

Açýklamada yeni uygulamayla faturalarda daðýtým bedeline yer verilmemesine iliþkin olarak ise þu bilgiler paylaþýldý: “Faturalarda yer alan ve ne yazýk ki kamuoyunda yanlýþ anlaþýlmalara sebep olan daðýtým bedeli, sadece elektrik faturasýnýn daðýtýlmasýný, enerjinin evlerimize ulaþtýrýlmasýný ya da sayaçlarýn okunmasýný kapsayan bir bedel deðildi. Daðýtým bedeli ifadesi, elektriðin þebeke, iþletme ve personel maliyetlerini de kapsayan genel bir tanýmlamaydý. Ancak kalem kalem bütün bu maliyetlerin ‘daðýtým bedeli’ adý altýnda toplanmýþ olmasý kamuoyunda yanlýþ anlaþýlmalara sebep oldu.

24 saat kesintisiz elektrik saðlamak için her mevsim koþulunda çalýþan iþçilerin maaþýndan, elektrik kesintilerinin önlenmesine yönelik þebeke yatýrým maliyetlerine ve hatta yanmayan sokak lambalarýnýn deðiþtirilmesinden elektrik direklerinin tamirine kadar pek çok maliyeti içeren bu bedel ne yazýk ki tüketicilere istenen düzeyde anlatýlamadý ve eleþtiri konusu haline geldi. Kurumumuz fatura düzenlemesi ile hem bu yanlýþ yorumlarýn önüne geçmeyi hem de faturalarý, tüketicinin kafasýný karýþtýracak ibarelerden arýndýrmayý hedefledi.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.