Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Irak'in kuzeyinden ACI haber
Irak'in kuzeyinden ACI haber
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' g
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' genelgesi
MSB duyurdu: Suriye'den ACI ha
MSB duyurdu: Suriye'den ACI haber!
Sivas TES'den Meslek Kanunu ta
Sivas Turk Egitim-Sen'den Meslek Kanunu talebi
Benzin ve motorine yine zam
Benzin ve motorine yine zam...
TSO 2. ÜNÝVERSÝTEYE EL ATTI…

TSO 2. ÜNÝVERSÝTEYE EL ATTI…

  Bu haber 12 Mart 2019, SALI 00:44:06 eklenmitir.
TSO 2. ÜNÝVERSÝTEYE EL ATTI… TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Eken, Meclis toplantýsýnda yaptýðý konuþmada Fuar Kongre ve Eðitim Merkezinin. 2 Üniversitenin rektörlük binasý olacaðýný açýkladý. Baþkan Eken, “Ýçerisinde TOBB tarafýndan yapýlan 10 milyon deðerindeki okulu da eðitime destek olarak veriyoruz. TOBB’un isminin verileceði bir fakülte ile 2. Üniversitemiz Sivas’a kazandýrýlmýþ olacak. Hayýrlý olsun” dedi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

Mart ayý olaðan Meclis toplantýsý Meclis Baþkan Vekili Burhan Demirkaynak Baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi.

Toplantýda yönetim kurulu çalýþmalarýný deðerlendiren Sivas Ticaret ve Sanayi Odasý  Baþkaný Mustafa Eken, Fuar ve Kongre Merkezi konusunda gelinen son noktayý açýkladý.

Baþkan Eken, “Çevre ve Þehircilik Bakaný Murat Kurum, Odamýza yaptýðý ziyarette yýllardýr atýl durumda kalan Fuar, Kongre ve Eðitim Merkezinin, 2. Üniversite olarak kurulacak olan Bilim ve Teknoloji Üniversitesine Rektörlük binasý olarak verilmesini talep etti. Sayýn Bakanýmýza TSO olarak, her zaman eðitime destek vereceðimizi ve bu konuya sýcak karþýlayacaðýmýzý bildirdik. 2. Üniversitede odamýzýn katkýsýnýn olmasý bizler için onur verici.” dedi.

TOBB’UN ÝSMÝ FAKÜLTEYE VERÝLECEK

Fuar alanýn sonunda Üniversite olacaðýný belirten Eken, “Fuar Kongre Merkezinin tamamlanmasý için 35 milyon bir kaynaða ihtiyacýmýz var. Bu alan için güdümlü proje hazýrlayarak, ORAN’dan 43 bin lira hibe aldýk.

Bu proje doðrultusunda devletimizden 15-20 milyon lira bir destek alarak, Odamýzýn imkânlarýyla bu projeyi tamamlamayý planlýyorduk. 69 meclis üyesiyle el birliðiyle bunu yapacaðýmýza inanýyorduk. Ancak Bakanýmýzdan böyle bir talep gelince yaptýðýmýz istiþare ve TOBB Baþkanýmýz Rifat Hisarcýklýoðlu ile görüþmemiz sonucunda bu alanýn 2. Üniversiteye verilmesi yönünde karar aldýk. Bu karar Odamýzýn eðitime vermiþ olduðu desteði bir kez daha ortaya koymuþtur.

Önceki dönem yöneticilerine de verdikleri mücadeleden dolayý teþekkür ediyorum. O günkü þartlarda TOBB ETÜ yapýlacaktý, imkanlar el vermedi. Ancak fuar alanýna yine üniversite yapýlmasýný Allah bizlere nasip edecek. Fuar alanýnýn içerisinde TOBB tarafýndan bir de okul yapýlýyor. Bu okulunda fakülteye dönüþtürülmesi düþünülüyor. TOBB Baþkanýmýz Rifat Hisarcýklýoðlu ve 2. Üniversitemizin rektörü ile görüþtüm.

Bu fakülteye TOBB’un ismi verilecek. Odamýz aracýlýðýyla Rifat Baþkanýmýz tarafýndan 10 milyon lira Sivas’a hediye edildi. Rektörümüz de çok memnuniyet duyacaklarýný söyledi. Fuar alanýnda ise Odamýzýn maddi manevi çok büyük katkýlarý var. Yerleþkenin adýnýn da Ticaret ve Sanayi Odasý yada fakültenin birine Odamýzýn isminin verilmesini Rektörümüz kabul etti. Kendilerine teþekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bu alan için devir teslimi yapacaðýz. Yýllardýr atýl durumda kalan Fuar ve Kongresi Merkezi bu yýl inþallah 2. Üniversitemizin Rektörlük binasý olarak Sivas’ýmýza kazandýrýlacak hayýrlý, uðurlu olsun. Bu bizim için bir þereftir.” þeklinde konuþtu.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.