Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Meral Akşener: Cumhurbaşkanl
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV canlı yayınında gündeme
Kuzey Irak'tan acı haber... 1
Irak’ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Tepe Üs Bölgesi
Davutoğlu’ndan dikkat çeke
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas ziyaretinin ikinci gün
Alevileri hedef alan öğretme
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden
En çok değer kaybeden para b
TL, Arjantin Peso'sunu geride bıraktı; dolar karşısında en çok değer kayb
Kamara Hazýr Ve Sanal Ofis

Kamara Hazýr Ve Sanal Ofis

  Bu haber 08 Nisan 2018, Pazar 15:08:52 eklenmitir.
Kamara Hazýr Ve Sanal Ofis Geleneksel ofis tarzýndan farklý olarak iþlevini sürdüren, modern ve görselliðe hitap eden ofis türüne hazýr ofis denir.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

Hazýr ofis daha çok maddi olarak kazanç saðlayan bir sistemdir. Bu ofisin en belirgin özelliði çeþitli faturalarý karþýlamasýdýr. Hazýr ofise ait olan faturalar internet, su, elektrik ve telefondur. Kiþi bu faturalar ile uðraþmak istemiyor ise bu ofisi tercih edebilir. Hazýr ofisin tercih edilme nedenleri arasýnda görsellik ve iþlevsellik vardýr. Tasarým olarak güzeldir ve bütün ekipmanlarý içerisinde barýndýrmaktadýr. Kiþi isteðine göre kendisine ait olan ekipmanlarý ofise getirebilmektedir. Ayrýca kiþinin hoþuna gitmeyen eþyalar ofisten dýþarý çýkarýlabilir.

 

Temizlik hizmeti, sekreterlik gibi yükleri hazýr ofis üzerine almaktadýr. Bahsedilen bu yüklerin þirketin omuzlarýndan kalkmasý oldukça avantajlýdýr. Hedefi þirketi büyütmek olan kiþiler hiç düþünmeden hazýr ofis hizmetini tercih edebilir. Çünkü bu tarz iþler bir sisteme baðlý þekilde gittiði zaman kiþi zaman kaybetmemektedir. Zamanýný en iyi þekilde deðerlendirerek iþinde baþarýlý olmaktadýr. Bütçeyi iyi bir hale getirmenin en güzel yöntemlerinden biri bu ofis tarzýna geçiþ yapmak olabilir. Masraflarý düþüren ofis tarzý çaðýmýzýn en iyi seçenekleri arasýnda bulunmaktadýr.

Sanal Ofisin Özellikleri Nelerdir?

1.      Bu ofisin masraflarý normal somut ofislere göre çok azdýr. Ekonomik bir avantaj sunan yeni nesil ofisler kiþinin iþlerini kolay bir þekilde idare etmesini saðlar. Sanal ofislerin adresleri resmi olmaktadýr.

2.      Firma sahibiyle müþteri oldukça klas bir ortamda karþýlaþmaktadýr. Bunun nedeni sanal ofisin varlýðýdýr. Kaliteli yerlerde buluþma saðlamak þirket imajý açýsýndan önemlidir.

3.      Sanal ofis sistemi kolay ama zaman alan iþlerin sorumluluðunu almaktadýr. Çaðrýlarý sanal ofisin çalýþanlarý cevaplamaktadýr. Kargolar alýnýr ve teslim edilir. Bu iþlerin aksatýlmadan gerçekleþtirilmesi þirket sahibinin baþarýlý olmasýný saðlamaktadýr. Bu sayede yeni müþterilerle tanýþma fýrsatý bularak þirketini büyütebilir.

Sanal Ofis Nasýl Kurulur?

·        Þirket kurulumu için en önemli etken tebligat adresidir. Tebligat adresi olmadan þirket kurulamaz. Sanal ofis hizmetinin avantajý bu aþamada devreye girmektedir. Bu ofis hizmeti resmi adres þeklinde gösterilebilmektedir. Hal böyle olunca rahat bir þekilde þirket kurulabilmektedir.

·        Sanal ofis hizmetini saðlayan birçok firma bulunmaktadýr. Ýþini en iyi þekilde icra eden ve saygýn bir yere sahip olan firma ile çalýþmasý önerilmektedir. Hizmeti saðlayan firmayla sözleþme yapýlýr. Sözleþme yasal adres için gerekli olan bir prosedürdür. Ýþlemler sýrayla takip edilir. Kiþi isterse anonim tabanlý þirket veya limited kurabilmektedir.

·        Kurulum sürecinin tamamlanmasý için bazý adýmlarýn yapýlmasý gerekir. Bu adýmlardan biri vergi memurunun adresi teyit etmesidir. Tebligat adresinin teyit edilebilmesi için memurun ziyaret yapmasý gereklidir. Sanal ofis hizmetinin resepsiyonu bu süreçte vergi memurunu karþýlamaktadýr. Bireye bu durumla alakalý haber verilir ve memur ile görüþme gerçekleþtirilir. Ýmzanýn atýlmasýyla kurulum tamamlanmýþ olur.

·        Son yýllarda artan yeni nesil ofis tarzýndan dolayý vergi memurlarý süreç hakkýnda yeteri kadar bilgiye sahiptirler. Vergi yoklamasý sürecinde kiþi ile memur telefon aracýlýðýyla randevulaþmaktadýr. Vergi yoklamasý bittiði zaman þirket resmi þekilde kuruldu demektir.

·        Yeni nesil ofisler için tavsiye edilen firma Kamara markasýdýr. Hem hazýr ofis hem de öteki ofis türleri ile baþarýsýný garantileyen firma son günlerde yoðun bir þekilde talep görmektedir. Müþteri memnuniyeti konusunda hassasiyet gösteren firma süreci hýzlý ve saygýn bir þekilde tamamlamaktadýr. Fiyat seçenekleri çeþitlidir. Fakat genel itibari ile fiyatlar 89 TL’den baþlar. Maddi ve manevi olarak þirketine baþarý kazandýrmak isteyen bireyler firma ile ilgili bilgilerin tamamýna ulaþabilmektedir.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.