Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Sivassporun 10. beraberligi...
Sivassporun 10. beraberligi...
Iran gazi kesti, elektrik fiya
iran gazi kesti, elektrik fiyati uctu
Aslanin 2021-2022 Egitim-Ogret
Aslanin 2021-2022 Egitim-Ogretim Yili Yariyil Mesaji
Sivas Baskanlar Kurulundan inc
Sivas Baskanlar Kurulundan inceleme
Benzine de tarihi zam
Benzine de tarihi zam
Cumhurbaþkaný Erdoðan tarihe geçti

Cumhurbaþkaný Erdoðan tarihe geçti

  Bu haber 27 Agustos 2015, Persembe 20:39:16 eklenmitir.
Cumhurbaþkaný Erdoðan tarihe geçti Yüzde 52 oy alarak seçilen ilk Cumhurbaþkaný olan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ilk yýlýnda tarihe geçti.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Türkiye'nin halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn  görevdeki ilk yýlý yarýn doluyor. Cumhurbaþkaný Erdoðan bu bir yýl içinde bir çok ilke imza attý. 

12. Cumhurbaþkaný Erdoðan, cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan seçilmesini öngören 2007 yýlýndaki Anayasa deðiþikliðinin ardýndan, 10 Aðustos 2014'teki seçimi yüzde 52'lik oranla kazandý.

"Türkiye'nin halk tarafýndan seçilen ilk cumhurbaþkaný" unvanýný alan Erdoðan, Çankaya Köþkü'nde, yabancý devlet ve hükümet baþkanlarýnýn da katýldýðý törenle, görevi 11. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'den devraldý.

ÝLK RESEPSÝYON 30 AÐUSTOSTA

Göreve geldikten iki gün sonra "Baþkomutan" sýfatýyla 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarýna katýlan Cumhurbaþkaný Erdoðan, Çankaya Köþkü'nde ilk resepsiyonunu verdi.

Çalýþmalarýna bir süre Köþk'te devam eden Erdoðan, bu arada Subayevleri'ndeki konutundan Cumhurbaþkanlýðý Konutu'na geçti.

Erdoðan'ýn göreve gelmesinin ikinci ayýnda cumhurbaþkanlýðý makamý Beþtepe'deki Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi'ne taþýndý. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlamalarýný Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi'nde kabul eden Erdoðan, böylece yeni binayý kullanýma açmýþ oldu.

Cumhuriyet Bayramý dolayýsýyla yeni binada verilmesi planlanan resepsiyon ise Karaman'ýn Ermenek ilçesindeki kömür ocaðýnda 18 iþçinin mahsur kalmasý nedeniyle iptal edildi.

SEÇÝMLERÝN YENÝLENMESÝ KARARINI VEREN ÝLK CUMHURBAÞKANI

Cumhurbaþkaný Erdoðan, görevinin ilk yýlýnda, 103 kanunu onayladý. 49 rektör, 9 YÖK üyesi ve yüksek yargý organlarýna üye atamasý yaptý, üç hükümlünün de cezasýný kaldýrdý.

Erdoðan'ýn aldýðý en önemli karar ise "Seçimin yenilenmesi" oldu.

7 Haziran seçiminin ardýndan, Anayasa'da öngörülen 45 günlük sürede hükümet kurulamamasý üzerine, 24 Aðustos'ta TBMM Baþkaný Ýsmet Yýlmaz ile yaptýðý istiþari görüþme sonrasýnda, Anayasa'nýn 104 ve 116'ncý maddelerine dayanarak milletvekili genel seçiminin yenilenmesi kararý alan Erdoðan, Türk siyasi tarihine "Seçimin yenilenmesine karar veren ilk cumhurbaþkaný" olarak geçti.

Seçim sürecinde farklý bir profil çizeceðini, "Koþan, terleyen bir cumhurbaþkaný" olacaðýný belirten Erdoðan, bir yýllýk görev süresinde 54 yurt içi, 36 yurt dýþý seyahat gerçekleþtirdi.

47 ÝLE ZÝYARET

Gaziantep'teki Ýslahiye Çadýrkenti'nde Suriyeli sýðýnmacýlarý ziyaretiyle baþladýðý yurt içi seyahatleri boyunca 47 ile giden Cumhurbaþkaný Erdoðan, Rize ve Trabzon'u üçer, Gaziantep, Mardin ve Kars'ý ikiþer kez ziyaret etti.

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Aðrý, Ardahan, Eskiþehir, Manisa, Sivas, Mersin, Bingöl, Hatay, Erzurum, Iðdýr, Adana, Aksaray, Nevþehir, Aydýn, Uþak, Hakkari, Þanlýurfa, Antalya, Kahramanmaraþ, Adýyaman, Samsun, Kayseri, Erzincan, Van, Kýrýkkale, Ýzmir, Tekirdað, Siirt, Diyarbakýr, Batman, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Denizli, Balýkesir, Çanakkale, Malatya, Elazýð, Bursa, Kýrþehir, Bayburt ve Gümüþhane'ye de gitti.

KÜBA'YA GÝDEN ÝLK CUMHURBAÞKANI

Görevdeki ilk yýlýnda 36 kez yurtdýþýna çýkan Erdoðan, 33 ülkeyi ziyaret etti. Ýlk yurtdýþý seyahatini KKTC ve Azerbaycan'a yapan, Lefkoþa ve Bakü'ye bir yýl içinde iki kez giden Cumhurbaþkaný Erdoðan, Suudi Arabistan Kralý Abdullah'ýn cenaze töreni ve umre ziyareti için Suudi Arabistan'a da iki ziyarette bulundu.

Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn, Latin Amerika'ya yaptýðý seyahat dikkatle izlendi. Kolombiya'dan baþladýðý Latin Amerika seyahatinde Küba ve Meksika'ya giden Erdoðan, Küba'ya resmi ziyaret gerçekleþtiren ilk Türk Cumhurbaþkaný oldu.

Erdoðan, Pakistan, Çin, Endonezya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Belçika, Almanya, Kuveyt, Kazakistan, Ýran, Romanya, Slovakya, Slovenya, Ukrayna, Suudi Arabistan, Meksika, Küba, Kolombiya, Somali, Cibuti, Etiyopya, Ekvator Ginesi, Cezayir, Türkmenistan, Fransa, Estonya, Letonya, Afganistan, ABD, Katar ve Ýngiltere'de resmi temaslarda bulundu.

Ziyaret ettiði ülkelerde ikili ve heyetler arasý görüþmeler gerçekleþtiren Cumhurbaþkaný Erdoðan, Ekvator Ginesi'ndeki "2. Türkiye-Afrika Ortaklýk Zirvesi" ve Galler'deki "NATO Devlet ve Hükümet Baþkanlarý Zirvesi"nde yabancý ülke liderlerine hitap etti.

Cumhurbaþkaný Erdoðan, NATO Devlet ve Hükümet Baþkanlarý Zirvesi'nde, ilk kez cumhurbaþkaný olarak devlet ve hükümet baþkanlarý ile ikili görüþmeler gerçekleþtirdi. Bu çerçevede ABD Baþkaný Barack Obama, Fransa Cumhurbaþkaný François Hollande, Almanya Baþbakaný Angela Merkel, Ýngiltere Baþbakaný David Cameron'ýn da aralarýnda bulunduðu liderlerle bir araya geldi.

Birleþmiþ Milletler'in Eylül 2014'teki 69. Genel Kurul toplantýsýna da ilk kez cumhurbaþkaný sýfatýyla katýlan Erdoðan, Ýstanbul'da gerçekleþtirilen "1. Latin Amerika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi" ve KADEM tarafýndan düzenlenen "Uluslararasý Kadýn ve Adalet Zirvesi" ile EPDK'nýn ev sahipliðinde Ankara'da gerçekleþtirilen "Enerji Piyasalarý Zirvesi"nde de uluslararasý katýlýmcýlara seslendi.

Cumhurbaþkaný Erdoðan, bir yýllýk görev süresindeki yurtdýþý seyahatlerinde toplam 158 bin 610 kilometrelik yol katetti. Bu mesafe, dünyanýn çevresinde yaklaþýk 4 tura denk geliyor.

BEÞTEPE'NÝN ÝLK KONUÐU PAPA

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý'nda kullanmaya baþladýðý Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi'nde, yerli ve yabancý birçok konuðu aðýrladý.

Erdoðan'ýn cumhurbaþkaný olarak ilk yabancý konuðu, Türkiye'ye 28-30 Kasým 2014 tarihlerinde resmi ziyaret gerçekleþtiren Vatikan Devlet Baþkaný Papa Franciscus oldu.

11 DEVLET BAÞKANINI KABUL ETTÝ

Beþtepe'de, aralarýnda Rusya Federasyonu Devlet Baþkaný Vladimir Putin, Katar Emiri Þeyh Temim bin Hamad Al Sani, Azerbaycan Cumhurbaþkaný Ýlham Aliyev ve Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas'ýn da yer aldýðý 11 devlet baþkaný konuk edildi.

Erdoðan'ýn ilk yýlýnda, Külliye'de yabancý devlet baþkanlarýný karþýlamak için düzenlenen resmi törenlerde de bir yenilik yapýldý. Filistin Devlet Baþkaný Abbas'ýn ocak ayýndaki ziyaretiyle baþlayan uygulamada, 16 Türk devletinin savaþ kýyafetlerini giyen askerler de törenlerde hazýr bulundu. Tarihi üniformalý askerler, tören birliðinin karþýsýnda, 16 Türk devletinin bayraklarýný taþýyan Muhafýz Alayý'nýn önünde yer aldý.

ÇANAKKALE SAVAÞLARININ 100. YILI

Çanakkale Kara Savaþlarý'nýn 100'üncü yýl dönümü etkinlikleri, Cumhurbaþkanlýðýnýn himayesinde gerçekleþti. Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn da katýldýðý ve çok sayýda yabancý devlet adamýnýn davet edildiði etkinlikler, 23-25 Nisan tarihleri arasýnda Ýstanbul ve Çanakkale'de yapýldý.

Ýstanbul'daki "Barýþ Zirvesi" ile 23 Nisan'da baþlayan etkinlikler, 24-25 Nisan'da Çanakkale'de devam etti. Çanakkale'deki törenlerde Birleþik Krallýk Galler Prensi Charles'ýn da aralarýnda bulunduðu 16 devlet baþkanýnýn yaný sýra parlamento baþkaný, cumhurbaþkaný yardýmcýsý, baþbakan, bakan, büyükelçi düzeyinde birçok ülkeden temsilci bulundu.

Cumhurbaþkaný Erdoðan, törenlere katýlan bazý yabancý devlet, hükümet ve meclis baþkanlarý ile Gelibolu Yarýmadasý'ndaki Mehmetçik Anýtý ve Ýngiliz Anýtý'ndaki anma törenlerinin ardýndan, Çanakkale Ýskelesi'nde demirli Savarona Yatý'nda konuklarý onuruna akþam yemeði verdi.

Cumhurbaþkanlýðý tarafýndan hazýrlanan tanýtým filminde Erdoðan'ýn okuduðu Arif Nihat Asya'nýn "Dua" þiiri de yer aldý.

MUHTARLAR CUMHURBAÞKANLIÐI KÜLLÝYESÝNDE

Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn görevinin ilk yýlýnda hayata geçen bir baþka uygulama da "Muhtarlar Toplantýsý" oldu.

Seçilerek göreve geldikleri ve Türkiye'nin farklý yerlerindeki tüm vatandaþlarý temsil ettikleri için muhtarlara büyük önem verdiðini ifade eden Erdoðan, Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi'nde bugüne kadar düzenlenen 10 toplantýda yaklaþýk 4 bin muhtarla bir araya geldi.

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, hedefinin görev süresini dolana kadar Türkiye'deki yaklaþýk 50 bin muhtarýn tamamýný Ankara'da konuk etmek olduðunu kaydetti.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.