Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Meral Akşener: Cumhurbaşkanl
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV canlı yayınında gündeme
Kuzey Irak'tan acı haber... 1
Irak’ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Tepe Üs Bölgesi
Davutoğlu’ndan dikkat çeke
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas ziyaretinin ikinci gün
Alevileri hedef alan öğretme
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden
En çok değer kaybeden para b
TL, Arjantin Peso'sunu geride bıraktı; dolar karşısında en çok değer kayb
TÜRKÝYE 10 ÜLKE ARASINA GÝRÝYOR

TÜRKÝYE 10 ÜLKE ARASINA GÝRÝYOR

  Bu haber 15 ARALIK 2014, Pazartesi 23:59:01 eklenmitir.
TÜRKÝYE 10 ÜLKE ARASINA GÝRÝYOR TÜRKSAT 6A Haberleþme Uydusu Projesi Ýmza Töreni'nde konuþan Ensar Gül 'kendi haberleþme uydusunu yapabilen 10 ülke arasýna giriyoruz.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

TÜRKSAT AÞ Genel Müdürü Ensar Gül, "TÜRKSAT 6A ile kendi haberleþme uydusunu yapabilen 10 ülke arasýna giriyoruz. Sadece yapmak deðil fýrlatmak da önemli. Þu anda ROKETSAN fýrlatma yöntemleri üzerinde çalýþýyor" dedi.

TÜBÝTAK Gebze Kampüsü'nde, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn da katýlýmýyla gerçekleþtirilen TÜRKSAT 6A Yerli Haberleþme Uydusu Projesi Ýmza Töreni'nde konuþan Gül, TÜRKSAT 6A uydusunun maliyetinin yaklaþýk 550 milyon lira olduðunu, bunun 150 milyon lirasýnýn TÜRKSAT tarafýndan, geri kalan kýsmýnýn da Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nca karþýlanacaðýný söyledi.

Uydunun satýn alýnmasý halinde daha ucuza mal olacaðýný ancak içinde Ar-Ge olduðu için maliyetlerin biraz fazla olduðuna dikkati çeken Gül, "Ama sonuçta kendi uydu platformumuzu elde etmiþ olacaðýz ve bundan sonra ki uydularda bunu kullanacaðýz. Ekstra maliyetimizi de bunun için ödüyoruz" diye konuþtu.

Türkiye'nin 1979 yýlýnda yer istasyonu kurduðunu ve uydu üzerinden haberleþmeye baþlandýðýný anlatan Gül, þöyle devam etti: "1994 senesinde ise ilk uydumuza sahip olduk. Bundan sonra diðer uydular hareket etti. 1C, 2A, 3A, 4A, 4B, 5A ve 6A uydularýmýz. Biz bu uydularý yaptýrýrken, 3A yapýlýrken Fransa'ya, 4A yapýlýrken Japonya'ya mühendislerimizi gönderdik. Mühendislerimiz bu iþi öðrendiler ve þimdi de 6A projesinde görev alacaklar. TÜBÝTAK UZAY tarafýndan BÝLSAT uydusu, RASAT uydusu, Göktürk2 uydusu geliþtirildi. Aslýnda Türkiye þu ana kadar gözlem uydularýný geliþtirebiliyordu ama haberleþme uydumuz yoktu. Þimdi de haberleþme uydumuzu kendimiz geliþtireceðiz."

Gül, TÜRKSAT 6A'nýn uzaya fýrlatýldýðýnda, Türkiye'nin kendi haberleþme uydusunu yapabilen 10 ülke arasýna gireceðini vurgulayan Gül, uyduyu sadece yapmanýn deðil fýrlatmanýn da önemli olduðunu kaydetti.

Þu anda ROKETSAN'ýn fýrlatma yöntemleri üzerinde çalýþtýðýný vurgulayan Gül, "Biz bu psikolojik sýnýrý aþmýþ olacaðýz. Çocuklarýmýz artýk Türkiye'de kendi uydusunu yapabiliyor, kendi uzay aracýný yapabiliyor. Fýrlatma iþlemi tamamlandýðýnda da 'uzaya fýrlatabiliyoruz' diyeceðiz. Bu çok önemli" ifadelerini kullandý.

Gül, uydu platformunun, diðer uydularda da kullanýlacaðýný anlatarak, ayrýca Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý tarafýndan "Türkiye Uzay Ajansý Kanun" tasarýsý hazýrlandýðýný, bu uzay ajansýnýn da Türkiye'nin uzay konusundaki projelerini koordine edeceðini ve yöneteceðini sözlerine ekledi.

Konuþmalarýn ardýndan, TÜBÝTAK Uzay Teknolojileri Araþtýrma Enstitüsü öncülüðünde, aralarýnda TAI ve ASELSAN'ýn da bulunduðu yerli sanayi kuruluþlarýnýn desteðiyle yapýlacak olan TÜRKSAT 6A Haberleþme Uydusu Projesi, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýk Müsteþarý Feridun Bilgin, TÜBÝTAK Baþkaný Prof. Dr. Yücel Altunbaþak ve TÜRKSAT AÞ Genel Müdürü Gül tarafýndan imzalandý.

Ýmza törenine Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn yaný sýra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu ve ilgili kurum yetkilileri katýldý.

2020 YILINDA FIRLATILACAK

Daha önce geliþtirilen uydu projelerinde görev yapan Türk mühendis ve araþtýrmacýlarýn imal edeceði uydunun yakýt dahil yaklaþýk 3.5 ton aðýrlýðýnda olmasý bekleniyor. Tamamlanan uydu  42 derece doðu boylamýndaki bir yörüngeye yerleþtirilerek  Avrupa, Asya ve Türkiye kapsama alanlarýna alacak. Türk mühendislerinin proje içerisinde kullanacaðý alt sistemlerin, milli haberleþme uydularýnýn alt yapýsýný oluþturmasý hedefleniyor.

Üretilecek TÜRKSAT-6A uydusunun 2020 yýlýnda uzaya fýrlatýlmasý öngörülürken, hizmet ömrünün ise 15 yýl olmasý planlanýyor.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.