Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Sivassporun 10. beraberligi...
Sivassporun 10. beraberligi...
Iran gazi kesti, elektrik fiya
iran gazi kesti, elektrik fiyati uctu
Aslanin 2021-2022 Egitim-Ogret
Aslanin 2021-2022 Egitim-Ogretim Yili Yariyil Mesaji
Sivas Baskanlar Kurulundan inc
Sivas Baskanlar Kurulundan inceleme
Benzine de tarihi zam
Benzine de tarihi zam
DAHA FAZLA ÞEHRE, ÝNSANA VE ÜNÝVERSÝTEYE KIYMAYIN!

DAHA FAZLA ÞEHRE, ÝNSANA VE ÜNÝVERSÝTEYE KIYMAYIN!

  Bu yaz 16 MAYIS 2020, Cumartesi 07:39:49 eklenmitir.
Yazar : Oguz Demirkaya


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

Türk-Ýslam kültürü insaný merkeze alan bir anlayýþýn öncüsü olarak bugünlere kadar gelebilmiþ, insaný yaþat ki devlet yaþasýn düsturu üzerine inþa edilmiþ bir medeniyet olarak tarihte ve tarih kitaplarýnda yerini almýþtýr. En son 19 Mayýs 1919’da emperyalizme yani sömürgeciliðe karþý kutlu bir mücadele Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktýðý istiklal meþ’alesi ile tüm dünyaya Türk milletinin yüceliðini ve hür yaþama azmini kazýmýþ, adeta destanlaþmýþ, tüm tutsak uluslara örnek olmuþ akabinde ise kör, saðýr dünyaya demokrasi ile insanlýk dersi vermiþ, fazilet ve erdem rejimi olan Cumhuriyeti ilan etmiþtir.

Cumhuriyetimiz zaman zaman kökü dýþarýda karanlýk eller tarafýndan zayýflatýlýp zaafa uðratýlmaya çalýþýlmýþ, Cumhuriyetin kazanýmlarýnýn kurumsal hale gelmesi engellenmek, Türk’ün varlýðýna darbeler vurulmak istenmiþtir. Türkiye’de ucu emperyalistlerin elinde olan kimi oluþumlar, dernekler, tarikat ve cemaat yapýlarý ile terör örgütleri emperyalistlerle ortak operasyonlar yapmak istemiþ, devleti içten içe çökertmek, türlü vasýtalarla tartaklamak, anayasa ve devletin koyduðu kanunlara ve verdiði haklara karþý durmak, algý oluþturmak gibi görevler üstlenmiþlerdir. Devleti tartaklamayý kendine þiar edinmiþ bu türden kiþilerin deðiþtiðine ve deðiþeceðine inanmak bir gaflettir.

Milletten gibi görünüp koynunda haç taþýyanlar, millete ve milletin evladýna þaþý, üstüne bastýðý topraklara hor bakarak bugün misyonlarýna devam etmektedir. Bu misyona ve suça ortak olmamak için devletimizin geçirmiþ olduðu badireleri göz önünde tutarak devleti temsil eden kiþilerin çok dikkatli olmak gibi bir sorumluluðu vardýr. Dikkat, yüksek bir þuur ve ruhun eseridir. Bu ruh gücünü deðerlerinden, kültüründen ve en önemlisi baðlý olduðu devlete ve millete mensubiyetinden almaktadýr.

Dikkat ediliyor mu? Þimdi asýl konumuza gelelim. Anadolu’nun merkezinde bir þehirde bir üniversitemiz var. Adý Cumhuriyet Üniversitesi. Adýný devletin adýndan alan bir üniversite. Adý, baðýmsýz Türk devleti ve milletine yol olmuþ, fikri hür, vicdaný hür, gönlü bir, dili bir, dini bir millete ülkü olmuþ bir þehirde yoðrulmuþ. O yüzden “Cumhuriyetin temellerini burada attýk” denilmiþ.

Kendi baþýna üniversiteler olmaz. Üniversiteler insanla, þehirle, ülkeyle, dünyayla birlikte yürümek yarýnlar hazýrlamak zorundadýr.

Hukuk adamý yetiþtiren üniversitelerde hukuksuzluk, haksýzlýk, adam kayýrma, yakýnlarýna öncelik vermek olmamalýdýr. Göz göre göre açýk açýk bunu yapmak ve savunmak ahlaki deðildir. Defalarca ulusal basýna eþ, dost, akraba yapýlanmasý ile konu olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi adalete ve hukuk devleti anlayýþýna olan güveni hýrpaladýðýnýn farkýnda mýdýr? Danýþman Taner Çiftçi’nin eþi nasýl alýnmýþtýr üniversiteye? Nasýl þartlar konulmuþtur? Diðer danýþmanlarýn referanslarýyla alýnanlar kimlerdir? Genel Sekreter’in yeðenlerine ne demeli. Üst yönetimin dirsek temasý olduklarý derneklerden, ordan buradan alýnanlara ne diyeceðiz. Üniversite vakfýna koordinatör yapýlan kiþi kimdir? Niçin, hangi yeterlilikle oradadýr bilen ve anlamlandýran var mýdýr? “Yeðenimiz diye aç mý kalsýnlar”, dediler. Evet, hak etmiyorsa ve hak etmediði bir yere getiriliyorsa aç kalsýnlar daha iyi. Daha doðru. Doðrunun eðrildiði gün kýyamet kopar. Üniversite yönetimi Hz. Ömer’in kemiklerini sýzlattýðýnýn, Allah’ý, peygamberleri, milletimizin Bilge Kaðan, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet vb. tüm büyük þahsiyetlerini incittiðinin, Erol Güngör, Cemil Meriç, Nurettin Topçu, Fethi Gemuhluoðlu, Karakoç’larý küstürdüðünün farkýnda mýdýr? Hangi dava ve ne uðruna bunlar yapýlmaktadýr?

Öðretmen yetiþtiren üniversitelerin geleceðin öðretmenlerine model olma gibi özelliðe sahip olmalarý gerekir. Bu konuda Cumhuriyet üniversitesi model midir? Eðitim fakültesinde akraba kontenjanýndan Dr. Öðretim üyesi yapýlan kiþi tamamen kendi emeði, hakký, çabasý ile mi oraya oturmuþtur? Yüksek Lisans ve doktora yaptýðý dönemin enstitü müdürü ve sonradan rektörü kimdir? Ýki yýllýk bölümde aldýðý eðitim, açýk öðretimden tamamladýðý lisans ve iþletme alanýndaki yüksek lisans ve doktorasý Eðitim fakültesi ile uyumlu mudur? Öðretmenlik formasyonuna sahip midir? Siz öðretmenlik bölümü mezunu olmayan ve bu formasyona sahip olmayan bu alanlarda yüksek lisans ve doktora yapmamýþ birini Eðitim Fakültesine hoca yapar mýsýnýz? Böyle mi model olunuyor? Bu nasýl bir vicdan, nasýl bir sorumluluktur. “Sorumluluk aðýrdýr” Vebali de o ölçüde aðýrdýr.  “Hele Hak namýna haksýzlýða ölsem tapamam” diyen büyük þair, adam olan Akif, adam kalan Akif ve adam olarak ölen Akif ne düþünüyor acaba? 

Cumhuriyet üniversitesinde bir çok bölümün hali periþandýr. Bu periþan hal ile insana, þehre, ülkeye, dünyaya nasýl faydalý olunacak? Kamuya memur ve bürokrat yetiþtiren Kamu Yönetimi Bölümünü bir araþtýrýn. Kaç hoca var. Yeterli mi? Tarih bölümüne bakýn, inceleyin Sivas’ýn tarihine katkýsý ne ölçüdedir? Bölümden kimler gelmiþ, kimler geçmiþ bakýn. Ana Bilim Dallarý’nýn hepsi mevcut mu bakýn. Sosyoloji bölümüne göz atýn. Faydasýz ve kolay anket çalýþmalarý ve vakit geçirmek dýþýnda ne iþe yarýyor. Ýlahiyat fakültesinin durumu zaten ortada en üst düzeyde üniversite yönetimi ile temsil ediliyor. Dekanlarý “Arapça olmadan ibadet yapamazsýnýz” diyor. Arkeoloji, Antropoloji bölümleri nerededir? Mühendislik Fakültesi ne yapýyor? Fizik bölümleri hocalarýnýn keyfi yerinde midir? Matematik bölümü hoþ mu? Edebiyat bölümü ekol olmuþ mudur? Yahut hangi ekolün devamýdýr? Ýçlerinde roman, hikâye yazarý var mýdýr? Tiyatrosu oynanan kaç hoca vardýr? Güzel Sanatlar kalmýþ mýdýr?  Daha yazacak çok þey var lakin þairin dediði gibi “Söylesem hüzün olur, Söylemesem de hüzün, Zaten sözler de bezgin, Kime ne anlatsýn” 

Þehirde esnaf sizi konuþtu, ticaret sizi konuþtu. Hakký yenen, ötelenen vatandaþlar, çocuklarýmýzýn ahý kalmasýn diye beddua etti.

MHP’li Cemal Enginyurt bir TV programýnda size veryansýn etti. Ülkücü ve Türk milliyetçiliði düþmanlýðý yaptýðýnýzý söyledi.

Metin Külünk madde madde sizi sorguladý. Ýþinizi yapýn dedi. Bilimle uðraþýn dedi.

CHP milletvekili sizi meclise taþýdý. Hastanenin  düþtüðü durumlarý dile getirdi. Stend konusu gündem oldu. Gece gündüz dur durak  bilmeden çalýþan doktorlar döner sermayelerini alamadýklarýný konuþtular. Giden doktorlar oldu. Yerleri dolmayanlar oldu. Yani 4 yýlda hastaneye olanlar oldu. Týp Fakültesi huzursuz, ümitsiz hale geldi. Þimdi yeni hastanenin temelinin atýlacaðýný söylüyorsunuz. Þimdiye kadar neredeydiniz? Kapýlar yapýlýyor, kadrolar daðýtýlýyordu deðil mi?

Üniversite personelinden aile birliði sayenizde bozulanlar oldu. Devletin yasalarýna raðmen kolaylýk tanýnmayanlar oldu. Kapýnýzý çalan zor durumlardaki yetiþmiþ insanlarýn sabrýný zorladýnýz, telafisi mümkün olmayan yaralar açtýnýz. Psikolojisi bozulanlar oldu. Kendine baþka üniversite arayanlar oldu sayenizde.

Üniversitenin yaný baþýnda kafelerde silahlar konuþtu. Üniversitenin yaný baþýnda kafelerde yýl baþý eðlencelerinde müstehcenlik sergilendi, oynandý.

Güvenli yerleþke dediniz. Kazalar oldu.

Haberlere davalar açtýnýz. Sizin gibi düþünmek zorunda olmayan yerel basýna karþý cephe aldýnýz. Býrakýn yazsýnlar. Býrakýn düþünsünler. Basýn dengedir. Basýn fikirdir. Basýn kontroldür.  Basýn sadece reklam aracý deðildir. Basýn sadece boy boy resimlerin yayýnlandýðý yerler deðildir.

Bakýn bir düþünün. Dikkate alýn. Sivas Postasý gazetesinde yayýnlanan bir köþe yazýsýnda 28 Þubat zulmü ile eþ deðer tutuldunuz. Baþkalarýna sorgulatmadan kendiniz kendinizi sorgulayýn. Kendinize deðer verin.

Lüks, þatafat, görüntü, gösteriþ, nümayiþ, sosyal medya baþarýsý, þunu yaptýk, bunu yaptýkla üniversite vizyonu oluþturamazsýnýz. Oluþturamadýnýz da. Sivas’a þans olamadýnýz. Bilime yol olamadýnýz. Ýrfan firarda. Sadece sözde meclislerinize ad oldu. Vizyon görebilmenin, bakmanýn, duymanýn, hissetmenin ve günün ve çaðýn ihtiyaçlarýna cevap verebilmenin adýdýr.

Cumhuriyet Üniversitesi görüyor mu, bakýyor mu, duyuyor mu, hissediyor mu, günün ve çaðýn ihtiyaçlarýna cevap veriyor mu?

Ýnsana, devlete, vatana, millete, millete ve milletin mazlum ve masum evlatlarýna oturduðunuz koltuklardan bakma lüksünüz yoktur. Bilesiniz. Koltuklar bugün var yarýn yok. Aslolan millet, aslolan insan ve aslolan insanlýktýr. Aslolan milletin ve insanlýðýn kutsal saydýðý adalet, eþitlik ve hürriyet gibi deðerlere sahip çýkabilmek ve bunlarý yüceltmektir. Aslolan sözümüz ile özümüzün bir olmasý ve kendimize ihanet etmemektir. Aslolan kemale ermektir. Aslolan bilimin insan için var olduðunun farkýnda olmak ve farkýnda olarak yaþamaktýr.

Farkýnda mýyýz? Devletin verdiði haklarý insanýmýza ve öðrencimize çok görüyorsak her defasýnda kendi bildiðimizi okuyor, kendimizin bildiðini iddia ediyor, benlik davasý içinde insaný ve insanlýðý tüketiyorsak farkýna varmamýþ, olgunlaþmamýþýz demektir. Empati kurmaktan yoksun, kendimize yapýlmasýný istemediðimiz bir davranýþý baþkasýna yapacak kadar merhametsiz, vicdansýz, aciz ve zavallýysak kendimizi gerçekleþtirememiþsiz demektir.  Milletle ve milletin evladý ile yürüyemiyorsak býrakalým bu iþleri sessizce çekip gidelim. Sessizce çekip gidelim.

15 Mayýs 2020’de öðrenciler de artýk sessizce çekip gitmenize karar verdi. Çünkü onlarla istiþare etmek, onlarýn durumunu anlamak, kendinizi onlarýn yerine koymak yerine her zamanki gibi kurduðunuz sistemi, ezberlediklerinizi söylediniz. YÖK, öðrenci merkezli düþünülmesi konusunda üniversitelere yazýlar göndermiþ olmasýna raðmen siz kurduðunuz sistem bazlý konuþtunuz. Soru havuzlarýndan ve öðretim üyesi ve elemanlarýnýn hazýrladýðý sorularýn üç katý kadar sorulardan, þýklardan, þýklarýn yerlerinden, kiþiye özel sorular olacaðýndan bahsettiniz. 45 dakikalýk sýnav süresinden bahsettiniz. Sayýn rektör; merkezi sýnav yapmýyorsunuz. Pandemi koþullarý altýnda alelacele yurtlarýný terk eden, kitaplarýný dahi toplayamamýþ öðrencilere, kimisi þehirde, kimisi ilçede, kimisi köyde, kimisi baþka kýrsal kesimlerde olan öðrencilere sýnav yapýyorsunuz. Bilgisayarý olan veya olmayan öðrencilere sýnav yapýyorsunuz. Belki hasta belki yorgun belki býkkýn, belki depresyona girmiþ, belki hayalleri yýkýlmýþ öðrencilere sýnav yapýyorsunuz.

Onlar 15 Mayýs 2020’de Ýnstagram konuþmanýzla korktular, yýkýldýlar, strese girdiler. Ürktüler. Hayalleri ürkek, düþleri sürgün bir vaziyete düþtüler. Ümitleri firar etti. Onlara da ümit olamadýnýz. Onlara yol olamadýnýz. Kendinize iyi bir sýnav veremediðiniz gibi onlara da iyi bir sýnav veremediniz. Yazýk.   

Sessizce çekin gidin. 4 yýldýr yapýlanlarýn, yenen haklarýn, küstürülen gönüllerin, yýkýlan onurlarýn, alabora olan ümitlerin, umutlarýn, hayallerin haddi hesabý yok. Doðrudan veya dolaylý yönden þehir, insan ve ülkemiz zarar gördü. Þarkýþla MYO’ya Eczacýlýk programýna Matematikçi ve Ýktisatçý ilaný verdiniz. Yýldýzeli MYO’ya istediðinizi aldýnýz. Ýstediðinizi istediðiniz yere doçent yaptýnýz. En son sadece bir örneðini verelim. Ýletiþim Fakültesi’nden birini Saðlýk Bilimleri Fakültesi’ne doçent yaptýnýz. Kimilerini ilçelerden getirip baþýnýza taç yaptýnýz kimilerini ilçelerde býraktýnýz. Layýk olup olmadýðýna  bakmadan ayný dernek ve vakýftan vb. diyerek, bizden diyerek kimilerini alýp idari kadrolara oturttunuz. Kimilerini bir yerlerden istediler diye alýp yanýnýzda oda verdiniz Belediye’ye yar ettiniz. Kimilerini valilikten transfer edip ordinaryüs yaptýnýz. Kral yaptýnýz. Yazýyor da yazýyor hür iradesiyle bir yerlerde. Duruyor sadece.

Danýþmanlar ise tam danýþýlacak büyük ilim ve fikir adamlarý. Onlardan öðrenecek daha çok þeyiniz var. Onlara danýþacak çok þey var. Genel Sekreterliðiniz yönetiminiz boyunca büyük bir þanstý. Kýlýç çekenleri, taþkýnlarý ihmal etmeyin. Sonradan yardýmcýlar ekibine dâhil olanlarý da unutmayýn.

Törenle tüm ekibinize ve kendinize birer teþekkür belgesi hazýrlayýp birbirinize takdim edin. Büyük iþler yaptýnýz. Ne þehir, ne tarih, ne hak, ne hukuk, ne vebal sizi hiç unutmayacak.  Devletin, milletin hakký ve ahý yakanýzdadýr.

Son olarak baþlattýðýnýz Ramazan sohbetlerine katýlýn. Kitaba, Kur’an’a kulak verin. Dinleyin. Ýlmi ile amel edenlerden olun. Gören gözler, iþiten kulaklar, uyanýk vicdanlar için bütünüyle dünya ayettir. Ýnsan ayettir. Tabiat ayettir.  Evren ayettir. Baþlangýç ayet, son ayettir.

“Hani dediðim bey erenler

Dünya benim diyenler

Ecel aldý yer gizledi

Fani dünya kime kaldý

Gelimli gidimli

Ahir son uç ölümlü dünya”


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Oguz Demirkaya Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.