Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Sivassporun 10. beraberligi...
Sivassporun 10. beraberligi...
Iran gazi kesti, elektrik fiya
iran gazi kesti, elektrik fiyati uctu
Aslanin 2021-2022 Egitim-Ogret
Aslanin 2021-2022 Egitim-Ogretim Yili Yariyil Mesaji
Sivas Baskanlar Kurulundan inc
Sivas Baskanlar Kurulundan inceleme
Benzine de tarihi zam
Benzine de tarihi zam
ENKAZDAN ÝSTÝSMAR VE AÇILIM ÇIKTI

ENKAZDAN ÝSTÝSMAR VE AÇILIM ÇIKTI

  Bu yaz 28 Ekim 2011, Cuma 16:56:49 eklenmitir.
Yazar : Ali Kutay TUNAHAN


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Deprem, Ülkemizde özellikle son yýlarda Marmara’da ve Ege’de yoðunlaþtýðý için, bundan sonraki tüm depremlerin de bu bölgelerde olacaðý kanaati oluþmaya baþlamýþtý. Oysa Anadolu baþtan baþa fay hattýnýn üzerinde kurulu ve son yýllarýn üç büyük depreminden birisi Gölcük, diðeri Kaynaþlý, öteki de Erzincan depremidir.
Birçok insan tarafýndan Van’da meydana gelen deprem Kürtleri, Marmara ve Ege depremleri de Türkleri vurdu gibi anlamsýz bir yaklaþým sergilendi. 
Özellikle MHP Genel Baþkaný Sayýn  Devlet Bahçeli’nin de lanetlemesini gerektirecek ölçüde iþin dozunu kaçýranlar oldu.
Oysa  Gölcük depremi de, Erzincan da, Kaynaþlý da, Elazýð da, Van da maalesef bizi vurdu…
Marmara depreminde ölenlerden birçoðu  kendisini Kürt olarak tanýmlayanlardý. Erciþ'te de birçok subay, öðretmen, hemþire, memur öldü. Enkaz altýndaki bizdik, onurumuzu da enkazýn altýna sokmaya çalýþtýlar…
Ölümün ýrkýna sevinmek ile PKK’nýn yaptýðýnýn farký nedir?
Kaldý ki söyleye söyleye dillerde tüy bitti; Van Türktür, Erzincan da, Kaynaþlý da…Deprem Anadolu’da Türkleri vuruyor.
Öbür tarafta kalleþ Kürtçüler depremi bile istismar etmekten utanmadýlar. Deprem olur olmaz  vatandaþýn kýt kanaat  imkanýyla Türkiye’nin en uzak ilinden yardýmlar yola çýktý ya; Selehattin Demirtaþ sinsi söylemi devreye soktu, boyalý basýnýmýz da zokayý yuttu.
Adam; “Gelen yardýmlarda kardeþ kokusu var” dedi… Hep birlikte basýn,  depremin komþu ülkede olduðu psikolojisine kapýldý ve baþladý kardeþlik edebiyatýna… Yardýmlarda kardeþ kokusu deðil, bizzat kardeþin kendisi vardý…
Deprem bizi vurdu, bizi!
Sonuçta 10 yýldýr, Kürtçülerin politikasý baþarýyla iþliyor, kendilerine göre stratejileri ve hedefleri var. Her fýrsatta ona uygun söylem ve eylem içerisindeler.  Koskaca Türkiye Cumhuriyeti'ni getirip terörist baþýyla ayný masada buluþturacak kadar ilmi siyaset sahibiler.
Biz ne yapýyoruz? Ýki dilberin þov programlarýnda sürçi lisan etmesinden milli mesele çýkartýyoruz.
O iki hatunun da söylediklerinin altýna normal zamanlarda kim imzasýný atmaz ki? Demek ki tek yanlýþlarý yanlýþ zamanda doðrularý söylemiþ olmalarý.
Depremde yaþanýlan çaresizlikler ve imkansýzlýklar dillendirilmeye baþlayýnca, Devletin güçlü siyasi iradesi de tepinmeye baþladý, depremi istismar ediyorlar diye. Depremi istismar etmek ile dini istismar etmenin etik olarak farký varmýþ gibi…
Hem, depremi istismar etmenin dik alasý; toplanan deprem vergileri ile duble yollar yaparak siyasi menfaat elde etmek ve yandaþlarýný ranta boðmak deðil midir?
Bu siyasi merhametsizlik öyle týrmanmýþ ki; maalesef enkaz altýndaki annelerin, dahasý bebelerin soðuk  bedenleri bile siyasi rant kapýsýna dönüþtü. Devletlümüzün bile vicdaný daha fazla kaldýramaz hale gelmiþ olmalý ki, “iktidarý kaybetsek bile deprem kanununu çýkartacaðýz, çürük binalarýn tamamýný yýkacaðýz” diyor… Hangi parayla? Deprem vergilerinden toplanlarla..
Toplanan paralar ne oldu? Duble yol.. 
Meðer duble yol efsanesi de çökmüþ depremle…Hükümetin yol yaparken; þapkadan çýkarttýðý tavþan deðil, deprem vergileriymiþ!
Bölünmüþ yollarda birer ikiþer ölümlerin yerine, Erciþte ve olasý depremlerde topluca ölümler reva görülmüþ oldu millete…
Maliye Bakanýmýz THY’ye de harcandý diyor. Acaba Baþbakan’a alýnan yeni  Airbus A330 ile ona yapýlan hangarýn parasýda mý deprem vergilerinden karþýlandý? 
Sýrada TOKÝ var, yakýnda bir zelzelede  onun da kokusu çýkar ve TOKÝ'nin sermayesi de enkaz altýnda kalýr…
Erciþte 7.2 þiddetinde deprem oldu ya, deprem þu iki önemli hususu bir kez daha açýða vurdu;   
1-Depremde duble yollar da enkaz altýnda kalmýþtýr,  
2-Ülkemizde etnik ayrýþma tehlikeli bir noktaya gelmiþtir.
Etnik temelli ayrýþma öyle geri dönülmez bir noktaya gelmiþ ki, getirilmiþ ki, cesetlerin etnolojik tasviri yapýlmaya baþlandý.
Kürtçüler, Bölgede tarihte hiç olmadýðý kadar her þeye hakimler, hükümetin PKK ile müzakeresinin kat ettiði mesafe belki de Habur görüntülerinden daha berrak olarak bu depremde ortaya çýktý.
Etnik ayrýþmanýn geldiði noktanýn altýný en iyi çizen, Van’a giden yardým paketlerinden taþ, sopa, þiþe gibi abuk sabuk malzemelerin çýktýðýný söylemektir. Bunu düþünmek bile þizofrence bir cinnettir, kolilerden böyle abuk sabuk malzemeler çýkýyorsa bu kesinlikle bir komplodur. 
Bir kere daha soralým “Bize ne oldu böyle”?
Her fýrsatta iki ayrý milletin oluþturduðu bir devlet varmýþ gibi bir algý oluþturmaya çalýþýyorlar. Dili farklý, teni farklý, nihayetinde depremi bile farklý iki ayrý millet…
Sivil toplum örgütlerinden, siyasi partilerden, cemaatlerden, Odalardan onlarýn bu arzularýna çanak tutan, politikalar geliþtirenler var…
Millet nerede?
Millet deprem olsa uyanmaz… 
 


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Ali Kutay TUNAHAN Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.